Skip to main content
Renova samlasting fotölj

Samlastning – en nyttoskapande satsning för fler

Hur kan man minska tunga transporter i täta områden där många människor rör sig, och på så sätt bidra till mer hållbara miljöer - utan att ge avkall på servicegrad och kundnytta? Inom DenCity har en pilot genomförts av denna typ av tjänst – Lindholmsleveransen.

Emissionsfria tunga transporter

I Göteborgs stad testar Renova tillsammans med Kretslopp & Vatten en eldriven Volvo Sopbil. Lyssna till både ansvarig på Kretslopp och vatten och chaufförerna vad de tycker om sopbilen!

Elektriska fordon för distributions- samt återvinningstransporter till, från och inom städer, medför emissionsfria leveranser. Tillsammans med dess tysta drift möjliggör det nya sätt att leverera varor samt en förbättrad arbetsmiljö för chaufförer och levnadsmiljö för invånarna i staden.

Flicka och man på väg till kajen och återvinningspråmen

Återvinningspråmen - ett test som blev verklighet

I Göteborgs stad testades ett pilotkoncept med en återvinningspråm på fem kajplatser längs Göta Älv. Under den sju veckor långa pilottiden 2019 var det ett uppskattat koncept och eftersom göteborgarna var så positivt inställda så fortsätter pråmen att drivas och utvecklas.

Mobilitetsmäklare

Lyssna till projektdeltagare från RISE, Framtiden, Trafikkontoret Göteborg och EC2B som berättar om fördelarna och arbetet framåt gällande en mobilitetsmäklare. 

Mobilitetsmäklare – ett verktyg i förflyttningen mot morgondagens hållbara stad 
Du som arbetar med stadens vidareutveckling och letar efter lösningar om hur staden kan utvecklas mot hållbar mobilitet genom förtätning och mer effektiv markanvändning. Du som letar efter verktyg som kan möjliggöra förflyttning bort från fasta parkeringstal kan Mobilitetsmäklare vara ett verktyg för dig.

Postbox hämta paket

Hög och hållbar service i Fullservicefastigheter

Majoriteten av svenskarna e-handlar varje månad – vilket ställer krav på nya hållbara sätt att leverera paket och hantera returer. Samtidigt vill kunden kunna ta emot paket på ett säkert och bekvämt sätt, nära hemmet. DenCitys delprojekt Fullservicefastigheten har mot bakgrund av detta tagit fram en helhetslösning för paket, delningstjänster och lokala servicetjänster.

Vad är DenCity?

Vill du veta mer om DenCity och alla möjligheter som DenCity kan erbjuda för en hållbarare stad?

Personlösningar

DenCity systemet

Urbaniseringen är ett faktum och i Sverige bor redan nu 90% av befolkningen i städer. Samtidigt som våra städer förtätas och konkurrensen om det attraktiva gaturummet ökar, växer ständigt behovet av...
Ellastbil

Emissionsfria tunga transporter

Elektriska fordon för distributions- samt återvinningstransporter till, från och inom städer, medför emissionsfria leveranser. Tillsammans med dess tysta drift möjliggör det nya sätt att leverera...
postbox

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fullservicefastighet är ett samlingsbegrepp för olika tjänster i morgondagens flerfamiljsfastighet för ett boende utan egen bil där man har tillgång till ett smörgåsbord av delningstjänster som...
Personlösningar

Mobilitetsmäklare

I takt med att staden växer och förtätas ökar efterfrågan på en mer effektiv markanvändning. För att få till omställning och uppfylla klimatlöften behövs beteendeförändring i allt större skala – där...
Lindholmsleveransen

Stadsdelsnära samlastning

I täta städer eller stadsdelar med ett mer begränsat utrymme i gatumiljön behöver transportflöden samsas med människor som bor, vistas och rör sig i staden. Här beskriver vi hur man kan få till...
DenCity Pråmen

Transport på de urbana vattenvägarna

Med globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar trycket på infrastrukturen och transportbehovet i hela världen. I takt med att städer förtätas, ökar trafik och rörelser av både...