Skip to main content
Kretslopp och vatten dotter och pappa

Återvinningspråmen - ett test som blev verklighet

I Göteborgs stad testades ett pilotkoncept med en återvinningspråm på fem kajplatser längs Göta Älv. Under den sju veckor långa pilottiden 2019 var det ett uppskattat koncept och eftersom göteborgarna var så positivt inställda så fortsätter pråmen att drivas och utvecklas.

Syftet med projektet har varit att undersöka förutsättningarna för att flytta över olika typer av flöden till vattenvägar och se vilken avlastningseffekt det har på vägnätet. 

Piloten, som drivits inom ramen av projektet DenCity, utvärderades av Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad hösten 2020. Det beslutades då att den flytande återvinningscentralen fortsätta att drivas i väntan på fortsatta utredningar och beslut om att eventuellt bli ett permanent tillskott till avfalls- och återvinningshantering i Göteborgs stad.

Älven används som transportled

Återvinningspråmen har varit ett välkommet inslag för Göteborgs invånare som vill slänga sitt grovanfall på ett smidigt sätt i innerstaden.

- Den flytande återvinningspråmen har lyft hela området. Att man kan använda älven som transportmedel, det är en av de bästa sakerna vi har här i Göteborg

säger Lennart Börjesson, Eriksbergs Samfällighetsförening.

Nyttjandet av vattenvägar har dessutom lett till att trafik har flyttats bort från vägnätet och eftersom återvinningspråmen kör på fossilfri biodiesel har den även sparat på utsläpp!

- Det är bra att vattenvägarna har börjat att utnyttjas och att Kretslopp och vatten fortsätter utvecklas och drivas, men rent infrastrukturmässigt återstår en del arbete, berättar Alexandra Bakosch, Trafikkontoret Göteborgs Stad

Ägarskapet av kajerna i staden är väldigt fragmenterat. Det bidrar bland annat till att planering av upprustning av kajer försvåras.

- Nästa steg i att utnyttja vattenvägarna är att kraftsamla internt inom Trafikkontoret så att vi kan ta helhetsansvar för kajerna. Då blir det mycket lättare att planera för underhåll och upprustning, och att i det långa perspektivet koppla det till stadsutveckling, fortsätter Alexandra.

Nya initiativ undersöker nya möjligheter

Under våren 2021 påbörjades EU-projektet Move21 där fokus är att etablera mobilitetshubbar. Tanken är att undersöka möjligheten att utveckla vattenvägskonceptet men framförallt utveckla mobilitetstjänster som exempelvis paketutlämning kopplat till mobilitetshubbarna. I detta projekt bidrar lärdomar från DenCitys arbete med återvinningspråmen till fortsatt arbete med vattenvägar.

- Att skapa möjligheter att höja servicenivån och bidra till att minska bilberoendet för de som bor utefter älven på ett enkelt sätt har krävt kreativitet. Att kunna skapa något fungerande utifrån ganska begränsade förutsättningar har varit spännande, berättar Peter Årnes, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

I framtiden när vi projekterar nära vatten hoppas vi kunna använda vattenvägarna som transportled för bland annat byggmaterial och gods, för att spara in på utsläpp och undvika trafikstörningar. avslutar Alexandra.

Alexandra
Trafikkontoret Göteborgs stad
DenCity Pråmen

Transport på de urbana vattenvägarna

Med globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar trycket på infrastrukturen och transportbehovet i hela världen. I takt med att städer förtätas, ökar trafik och rörelser av både människor, gods och avfall på städernas gator som påverkar vår miljö och kräver fysiskt utrymme. Urbana vattenvägar erbjuder en outnyttjad kapacitet för yteffektiva transporter