Skip to main content

Flytande återvinningscentraler en möjlig lösning i Stockholm

Sweco har fått i uppdrag att utreda möjligheterna för Stockholms stad att införa återvinningscentraler vid stadens kajer. Det är ett led i att utveckla den mobila pop-up återvinningen som finns i Stockholm, med syfte att underlätta för invånarna att återvinna och återbruka utan att behöva ha tillgång till bil.

DenCity Pråmen

DenCity

Idag är den flytande Återvinningscentralen i Göteborg en del av projektet DenCity. I DenCity samverkar idag över 30 aktörer från stad, näringsliv och akademi för att tillsammans utveckla och testa hållbara transport- och logistiklösningar. 

Som en viktig del för att nå en hållbar stadsutveckling behöver bra lösningar som utvecklas på en plats även testas och implementeras på fler platser för att nå större effekt. Ett bra exempel är detta projekt som Sweco ansvarar för där återvinningspråmen inte bara finns i Göteborg utan även nu i Stockholm. 

Det är roligt att se en utveckling där städer tar tillvara på möjligheterna till inte bara till persontransport på vatten, utan också skapar nya tjänster på eller nära vattnet för medborgare som gör vardagen lättare när det gäller återvinning. DenCity3 har visat att det finns både intresse och engagemang hos medborgarna att återvinna om det är lätt att göra rätt, berättar Anders Forsberg, projektledare, CLOSER samt projektledare för DenCity. 

Stockholm

– Stockholms stad vill undersöka förutsättningarna för flytande återvinningscentraler vilket innebär att en flytande pråm med containrar för återvinning lägger till vid utvalda kajplatser. Det finns över 50 kajer i Stockholms Stad som vi har utvärderat för att se vilka som kan vara lämpliga. Kajerna ska vara lättillgängliga för invånarna och ligga placerade i ett område där många bor. Vi kontrollerade även att det inte finns någon barriär som hindrar gående att lämna sin återvinning. Utifrån de här parametrarna landade vi i tio stycken lämpliga kajer i Stockholm, säger Thomas Sjöström, projektledare på Sweco.

Pop-up återbruk är ett initiativ från Stockholms stad för att hjälpa medborgarna att klara av sin vardag utan att behöva ha tillgång till bil. Tidigare har det funnits grovsoprum i bostadshus där det varit möjligt att återvinna sina ägodelar, men i takt med att dessa utrymmen behövs till annat, satsar staden på pop-up återbruk och eventuellt flytande återvinningscentraler för att ge en ökad service till medborgaren och främja återvinningen.

– Just nu undersöker vi fler lämpliga ytor på land för att se hur vi kan kombinera landbaserade och flytande återvinningscentraler. Det arbetet ska vi vara klara med i augusti i år, säger Thomas Sjöström.

Författare av rapporten är Thomas Sjöström, Seniorkonsult, projektledare; Sweco Society AB.

Alexandra
Trafikkontoret Göteborgs stad
DenCity Pråmen

Transport på de urbana vattenvägarna

Med globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar trycket på infrastrukturen och transportbehovet i hela världen. I takt med att städer förtätas, ökar trafik och rörelser av både människor, gods och avfall på städernas gator som påverkar vår miljö och kräver fysiskt utrymme. Urbana vattenvägar erbjuder en outnyttjad kapacitet för yteffektiva transporter