Skip to main content
Renova samlasting fotölj

Samlastning – en nyttoskapande satsning för fler

Hur kan man minska tunga transporter i täta områden där många människor rör sig, och på så sätt bidra till mer hållbara miljöer - utan att ge avkall på servicegrad och kundnytta? Inom DenCity har en pilot genomförts av denna typ av tjänst – Lindholmsleveransen.

Göteborgs Stad har ambitiösa klimatmål och piloten har varit en del i arbetet för en mer hållbar mobilitet. Det är tydligt vilken effekt ett koncept som detta kan få; minskade tunga gods- och avfallstransporter, då traditionella lastbilar ersätts av samordnade leveranser med elektrifierad minilastbil. Användarna av tjänsten har också känt ökad trygghet, då samma personer dagligen rör sig i området med leveranser till verksamheterna.

En av de som har stor erfarenhet av tjänsten, både som fastighetsägare men även brukare av tjänsterna är Chalmersfastigheter.

Vi ser enbart positiva effekter. Det är mindre tung trafik inom området och samlastningstrafiken sker dessutom på ett hållbart sätt. Som användare av både godsleveranser och sophantering upplever vi att tjänsten fyller våra samt våra brukares behov väl. Dessutom håller de en hög servicenivå, säger Valle Cangovski, drift- och förvaltningschef.

Chalmersfastigheter jobbar på flera sätt aktivt med hållbarhet, och får även allt avfall vägt.

Vår upplevelse är på det området är positiv och utvecklingen har gått enligt vår förväntan

avslutar Valle Cangovski.

Sedan årsskiftet 2019/2020 är det operatören Renova Miljö som utför tjänsten
och äger samlastningsterminalen. Marken som terminalen står på ägs av Älvstranden Utveckling, vilka också handlat upp samlastningstjänsten.

Det krävs god samverkan och fungerande affärsmodeller, att vi skapar en nytta som användarna är beredda att betala för. Genom till exempel samlastningskonceptet har godstrafikvolymen på Lindholmen minskat med cirka 90% och servicegraden har ökat, säger Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Till några av våra fastigheter på Lindholmen har vi nu även beställt nya paketskåp. De blir ännu en del i hela kedjan. Detta ska vi testa – och då kopplar vi ihop test av både samlastning och fullservicefastighet, säger Louise Larsson.

Att skala upp tjänsten och utvidga dess geografiska område hade varit en positiv utveckling som verkligen kan gagna fler.

Louise Larsson
Älvstranden Utveckling
Lindholmsleveransen

Stadsdelsnära samlastning

I täta städer eller stadsdelar med ett mer begränsat utrymme i gatumiljön behöver transportflöden samsas med människor som bor, vistas och rör sig i staden. Här beskriver vi hur man kan få till samlastning av gods från flera olika aktörer för att minska antalet tunga transporter inom ett område. Detta kan ge minskade utsläpp, mindre buller, ökad trafiksäkerhet och minskad trängsel. Det finns samtidigt flera praktiska och lagliga begränsningar för vad som kan göras och av vem.
postbox

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fullservicefastighet är ett samlingsbegrepp för olika tjänster i morgondagens flerfamiljsfastighet för ett boende utan egen bil där man har tillgång till ett smörgåsbord av delningstjänster som underlättar vardagspusslet. Utmaningen är att etablera en infrastruktur för tjänster som innebär att vardagen utan bil blir enklare, effektivare och upplevs bekvämare än att lösa vardagslogistiken med bil
Personlösningar

Mobilitetsmäklare

I takt med att staden växer och förtätas ökar efterfrågan på en mer effektiv markanvändning. För att få till omställning och uppfylla klimatlöften behövs beteendeförändring i allt större skala – där vi kan uppmuntra till ett liv utan egen bil. Med mobility broker, eller mobilitetsmäklare, vill man få till en förändring från dagens stadsplanering för parkeringsantal och subventionerade parkeringsplatser till den nya moderna staden med tillgänglighet och mobilitet i fokus. För att få till förändringen krävs nya verktyg för stadsplanerare, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare.