Skip to main content
DenCity_personlösningar

DenCity systemet

Urbaniseringen är ett faktum och i Sverige bor redan nu 90% av befolkningen i städer. Samtidigt som våra städer förtätas och konkurrensen om det attraktiva gaturummet ökar, växer ständigt behovet av transporter, av såväl människor som gods. Det sker också en ökad efterfrågan på individuellt anpassade transportlösningar och nya handelsvanor. Detta har bland annat resulterat i en fragmentering av transportflöden.

Mot bakgrund av de utmaningar som städer har, finns ett behov av att hitta yteffektiva, innovativa och smarta lösningar som integrerar gods-, avfall- och persontransporter i ett system. DenCity med dess integrerade lösningar tar sin utgångspunkt i att lösa livspusslet för människor som bor och arbetar i städer samtidigt som lösningarna är effektiva när det gäller utrymme, tid och resurser och hållbara ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Tillsammans ger detta möjlighet att skapa attraktiva områden och städer för invånarna. 

DenCitys alla olika transportlösningar:

Ellastbil

Emissionsfria tunga transporter

Elektriska fordon för distributions- samt återvinningstransporter till, från och inom städer, medför emissionsfria leveranser. Tillsammans med dess tysta drift möjliggör det nya sätt att leverera varor samt en förbättrad arbetsmiljö för chaufförer och levnadsmiljö för invånarna i staden.
postbox

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fullservicefastighet är ett samlingsbegrepp för olika tjänster i morgondagens flerfamiljsfastighet för ett boende utan egen bil där man har tillgång till ett smörgåsbord av delningstjänster som underlättar vardagspusslet. Utmaningen är att etablera en infrastruktur för tjänster som innebär att vardagen utan bil blir enklare, effektivare och upplevs bekvämare än att lösa vardagslogistiken med bil
Personlösningar

Mobilitetsmäklare

I takt med att staden växer och förtätas ökar efterfrågan på en mer effektiv markanvändning. För att få till omställning och uppfylla klimatlöften behövs beteendeförändring i allt större skala – där vi kan uppmuntra till ett liv utan egen bil. Med mobility broker, eller mobilitetsmäklare, vill man få till en förändring från dagens stadsplanering för parkeringsantal och subventionerade parkeringsplatser till den nya moderna staden med tillgänglighet och mobilitet i fokus. För att få till förändringen krävs nya verktyg för stadsplanerare, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare.
Lindholmsleveransen

Stadsdelsnära samlastning

I täta städer eller stadsdelar med ett mer begränsat utrymme i gatumiljön behöver transportflöden samsas med människor som bor, vistas och rör sig i staden. Här beskriver vi hur man kan få till samlastning av gods från flera olika aktörer för att minska antalet tunga transporter inom ett område. Detta kan ge minskade utsläpp, mindre buller, ökad trafiksäkerhet och minskad trängsel. Det finns samtidigt flera praktiska och lagliga begränsningar för vad som kan göras och av vem.
DenCity Pråmen

Transport på de urbana vattenvägarna

Med globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar trycket på infrastrukturen och transportbehovet i hela världen. I takt med att städer förtätas, ökar trafik och rörelser av både människor, gods och avfall på städernas gator som påverkar vår miljö och kräver fysiskt utrymme. Urbana vattenvägar erbjuder en outnyttjad kapacitet för yteffektiva transporter