Skip to main content
Lindholmen lång

Implementering - Hur kan lösningarna upphandlas och hur ser affärsmodellerna ut?

DenCitys lösningar kan bidra med flera nyttor för täta stadsmiljöer, men det ordnar sig inte själv. En av de stora knäckfrågorna för att realisera lösningarna gäller huvudmannaskap och vilken aktör som ska ansvara för att driva utveckling och implementering av tjänsterna. Klicka dig vidare för att ta del av hur respektive lösning kan implementeras.

Sopbil avalon

Emissionsfria tunga transporter

En transport involverar flera aktörer och en förutsättning för att implementera elektrifierade tunga fordon i våra städer är att intäkter och kostnader i värdekedjan fördelas rätt. Även om elektriska fordon idag innebär en högre investeringskostnad är dess energikostnad lägre vilket gör att totalkostnadskalkylen förbättras ju mer fordonen kan användas. 

postbox telefon

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Etablering av paketboxar för fastighets- och markägare är i grunden enkel. Den praktiska lösningen bygger på beprövad teknologi och installationen görs snabbt. Det som krävs är ett upplåtelseavtal och en lämplig ledig yta att placera paketboxen på. För steget till Fullservicefastighet behövs ett större utrymme med samma digitala access som till paketboxarna. 

Mikromobilitet i staden. Okai Vehicles, Unsplash.

Mobilitetsmäklare

Företeelsen mobilitetsmäklare är trots det sammanfattande namnet, inte en paketlösning som ser likadan ut för alla. En stor fastighetsutvecklares ansats skiljer sig troligen från en stor fastighetsförvaltares. En liten fastighetsägare har kanske inte samma möjligheter som en stor aktör. Allmännyttan har andra förutsättningar än privata fastighetsägare t ex lagen om offentlig upphandling (LOU). Arbetet med att etablera en mobilitetsmäklare bör därför anpassas till organisationens strategi och vilken roll man har och vill ha i framtiden. Här ges en översikt av frågeställningar som bör genomlysas...

DenCity Pråmen

Transport på de urbana vattenvägarna

Hur kan städer göra för att på ett smidigt sätt kunna erbjuda en flytande återvinningscentral - och vad är viktigt att tänka på?

Renova miljö man med soptunna

Stadsdelsnära samlastning

Stadsdelsnära samlastning kan utgöra en nytta för täta stadsmiljöer, men det ordnar sig inte själv. En av de stora knäckfrågorna för att realisera samlastning gäller huvudmannaskap och vilken aktör som ska ansvara för att driva utveckling och implementering av tjänsten i en stadsdel.