Skip to main content
Kretslopp och vatten dotter och pappa

Nyttor - Vilka nyttor bidrar DenCity med?

I täta städer eller stadsdelar med ett mer begränsat utrymme i gatumiljön behöver transportflöden samsas med människor som bor, vistas och rör sig i staden. Det kan skapa konfliktpunkter som DenCitys kan bidra till att lösa. Nyttorna som skapas gynnar olika aktörer, klicka dig vidare för att läsa mer om nyttorna som respektive lösning kan skapa.

Elsopbil lastar

Emissionsfria tunga transporter

Fördelarna med elektrifierade tunga transporter kan huvudsakligen delas upp i tre områden – klimat, närmiljö och arbetsmiljö. Tillsammans bidrar dessa områden till en grönare planet, en bättre arbetsmiljö och en högre levnadsstandard för boende och verksamma i täta städer.  

Postbox hämta paket

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

En fördel med fastighetsnära leveranser är att det underlättar vardagspusslet för de boende samtidigt som det minskar behovet av egen bil. Sammantaget innebär det bättre servicegrad och en attraktivare stad med mindre trängsel. 

Ett bostadsområde från ovan.

Mobilitetsmäklare

Mobilitetsmäklare kan täcka det kunskapsglapp som finns inom fastighetsbranschen. Den ger en trygg hand för fastighetsutvecklare att välja rätt och motiverar och stöttar fastighetsförvaltare, tillsammans med de boende, vid omställningen. Mobilitetsmäklaren kan också skapa tydlighet gentemot staden när en fastighetsutvecklare föreslår mobilitetsåtgärder i dialog om mobilitetsavtal. 

Lindholmen högre

Stadsdelsnära samlastning

I täta städer eller stadsdelar med ett mer begränsat utrymme i gatumiljön behöver transportflöden samsas med människor som bor, vistas och rör sig i staden. Det kan skapa konfliktpunkter som stadsdelsnära samlastning kan bidra till att lösa. Nyttorna som skapas gynnar olika aktörer, om det finns mer att läsa här (länk till avsnitt Rollfördelning & finansiering)

Återvinning

Transport på de urbana vattenvägarna

En flytande återvinningscentral bidrar till återvinning på ett miljövänligt sätt genom att slippa bilberoendet och slopa en del lastbilstransporter i stadsmiljö!