Skip to main content
postbox telefon

Hur implementerar vi fastighetsnära leveranser?

Etablering av paketboxar för fastighets- och markägare är i grunden enkel. Den praktiska lösningen bygger på beprövad teknologi och installationen görs snabbt. Det som krävs är ett upplåtelseavtal och en lämplig ledig yta att placera paketboxen på. För steget till Fullservicefastighet behövs ett större utrymme med samma digitala access som till paketboxarna. 

I grunden är etableringen av paketskåp enkel för fastighetsägaren. Det utrymme som krävs är en yta stor som en parkeringsplats för en standardmodul. P-platser är lämpliga då transportörer enkelt kan lämna och hämta gods utan att störa boende, men andra ytor går också bra där boende enkelt och tryggt kan hämta sina paket samtidigt som transportörerna får en bra arbetsmiljö och enkelt kan parkera sina distributionsfordon.  

Idag är flertalet paketskåp autonoma och behöver inte uppkoppling och ofta inte heller elanslutning. De är försedda med batteri och öppnas med t ex Bluetooth-kommunikation.  

En operatörsmodell för boxarna etableras, se nedan, vilket kan innebära en noll-investering för fastighetsägaren och även noll service och underhåll. För detta krävs en lämpligt överenskommen placering mellan boxoperatör och fastighetsägare samt ett upplåtelseavtal. Dock kan fastighetsägaren givetvis investera själv och upplåta boxarna till en operatör.  

En förutsättning för tillräckliga paketvolymer och noll-investering för fastighetsägare är utomhusplacering av boxarna där boende i närområdet också kan hämta sina paket. Slutna grupper, tex en lösning enbart för boende, bedöms av transportörerna som en hemleverans man tar betalt för och viljan för boxoperatörer att investera i sådana lösningar bedöms begränsad. 

Projektet har arbetat med två olika praktiska lösningar: 

 • En där två av projektets parter, Renz som är paketboxleverantör och Amido som har en plattform för access-system, har etablerat ett samarbete för att vara en “one-stop-shop" till både fastighetsägare och transportörer. Denna lösning innebär generella accesser i ett system för alla intressenter och fastighetsägaren kan själv välja om man vill investera i paketboxar själv eller upplåta mark åt Amido som annars investerar i boxarna. 
 • Den andra är med start-up-företaget iboxen.se som har en lösning med sin egen box som enkelt (minuter) etableras utomhus t ex på parkering och driftsätts. IBoxen har ambitionen att etablera 50 000 paketboxar i delad lösning för alla intresserade transportörer. Etablering sker med markupplåtelseavtal med fastighetsägare, städer och kommuner. 

Fullservicefastigheten innebär fler tjänster än enbart paketleveranser, t ex ska skrymmande gods kunna mottas och delningstjänster etableras. För användarvänlighet är här en digital accesslösning avgörande både för transportörerna och för boende. Projektet har jobbat med Amidos plattform för accesser som finns etablerat på marknaden och som har en transaktionsbaserad betalningsmodell. 

Även leveranser av material och verktyg till fastighetsförvaltningen kan omfattas i denna infrastruktur. 

Privata bostadsfastigheten kan kontakta de paketskåpsoperatörer som finns på marknaden och göra en motsvarande upphandling av dessa gällande upplåtelseavtal och rekommenderas att redan initialt planera och utreda för lösningar gällande Fullservicefastighet med samma access-system som till paketskåpen samt möjlighet att etablera delningstjänster på infrastrukturen. Vidare bör planering ske med fastighetens/beståndets övriga access-system ur aspekten användarvänlighet. Ska samma access fungera för tvättstuga, bilpool, cykelpool och Fullservicefastighet? Ska transportörernas appar integreras med fastighets-app eller vara fristående. Hur undviks inlåsning i system för fastighetsägare? Digital strategi för dessa frågor är av långsiktig betydelse.  

Beställning av paketboxar kan för Allmännyttiga fastighetsbolag genomföras genom HBV (Husbyggnadsvaror) som är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. 

HBV har en befintlig upphandlingsplattform, DIS (dynamiska inköpssystem) för lås och entrésystem, där paketboxar kan beställas. DIS:et är en plattform där ett antal leverantörer kvalificerats och godkänts av HBV. Kvalificeringskraven hittar ni under länken nedan. De kvalificerade leverantörerna kommer vid beställning, få förfrågan att lämna anbud.  

HBV har mallar för avrop, kontrakt och upphandlingsdokument för en enkel och effektiv beställning. Även erfarenheter av likartade beställningar kan efterfrågas. De som använder sig av DIS:et, behöver i korthet ladda ner och fylla i malldokumentet;  

 • Beställningsspecifikation för att precisera deras behov.  
 • Anbudsinbjudan för att godkänna och justera tex. hur utvärderingen kommer göras 
 • Kontrakt för att godkänna de förbestämda villkoren 

Dokumenten hittar man här. HBV stöttar därefter med publicering, anbudsöppning, utvärdering samt tillhandahåller dokument för tilldelning innan beställaren och leverantören tecknar kontrakt. Viktigt är att beställaren kan preciserar sitt behov. Utöver det hjälper och instruerar HBV  
under hela upphandlingen. 

Ansvar och roller

Vilka parter är involverade?
 • Operatör av paketboxar/Fullservicefastighet som ansvarar för investering i boxarna, drift & underhåll samt avtal med övriga intressenter. 
 • Transportörerna erbjuds leverera till boxarna av en boxoperatör (transportörer kan även vara operatör. 
 • Fastighetsägarna eller staden upplåter mark för etablering av boxarna (eller investerar själv). 
 • Plattformsbolag för accesser erbjuder en lösning för alla intressenter för generell access till boxarna och fastighetens övriga access-system (denna roll är beroende på fastighetsägarens strategi). 
Leverantörslandskap 
 • Projektparter transportörer är PostNord, Bring, DHL, DB Schenker och Citymail. 
 • Projektparter digital infrastruktur är Ericsson, Amido och Freelway. 
 • Projektparter för paketskåp är Renz 
Övriga leverantörer i urval: 
 • Hårdvara paketboxar: Swipbox, Bläckbox 
 • Övriga transportörer Budbee, Best, Airmee 
 • Operatörer av paketboxar: iBoxen, Instabox 

Affärsmodell

Projektet har identifierat nyttor för samtliga intressenter vilket är avgörande för att affärsmodellen ska fungera och vara skalbar. Modellen bygger på att det finns en operatör “orkestrerare” av infrastrukturen och forskning visar att samtliga intressenter i modeller måste se fördelar med lösningen i relation till operatören. 

Projektet har utarbetat en affärsmodell genom workshops och bilaterala samtal som accepterats av samtliga intressenter och som även finns implementerad av marknadsaktörer som eftersträvar storskalighet. Affärsmodellen bygger på en modell med en oberoende operatör - “orkestrerare” - som äger infrastrukturen och erbjuder transportörer leveranspunkter utan egen investering och fastighetsägare och boende en lösning för fastighetsnära leveranser, även denna utan egen investering. Forskningen visar att orkestrera-rollen kräver att samtliga intressenter erhåller en vinst genom lösningen, se avsnitt ovan “Vad är lösningen och vem är den till för”. Avgörande för skalbarhet, särskilt i verksamheter med låg marginal såsom godsdistribution, är att nya kostnader inte tillförs som inte medför dels ett motsvarande högre värde i respektive intressents egen affärsmodell.

Den modell som utarbetats är enligt följande: 
 • Transportörerna betalar en ersättning transaktion per leverans/öppning av box. 
 • Paket får ligga i boxen viss tid, t ex 48 timmar.
 • Fastighetsägarna (BRF/ Allmännyttigt fastighetsbolag) ger markupplåtelse. De varken betalar eller får ersättning för upplåtelsen - om de inte själva vill investera i paketboxar. 
 • Den oberoende operatören investerar i boxar, har API:er mot transportörer för bokning av boxar, sköter drift och underhåll. 
 • Intäkterna för operatören är primärt transaktionsbaserade (X kr/paket) och ska bära investeringen och driften. 

Genomförbarhet och skalbarhet

Genomförbarheten av Fullservicefastigheten bedöms som mycket god då paketboxar är etablerat och under projektets gång har bostadsnära paketboxar börjat nå marknaden samtidigt som satsningarna från både de stora transportörerna och nya intressanta entreprenörsföretag visar snabb tillväxt - allt drivet av den omfattande tillväxten i e-handeln. 

Fullservicefastigheten har den starka tillväxten i e-handeln som initial primär intäkt och drivkraft för etableringar. Paketleveranser kommer under överskådlig tid vara helt avgörande för ekonomiskt hållbar storskalig etablering i Sverige. Efterföljande tjänster bedöms vara returflöden från e-handeln och försändelser (skicka paket), dvs dubbelriktat paketflöde. Därefter kan genom samma digitala infrastruktur skrymmande gods hanteras till större utrymmen, tex möbler.  

Tjänster som relativt enkelt kan etableras på infrastrukturen är också delningstjänster (verktyg, trädgårdsmaskiner, bilbarnstolar mm), distribution av verktyg och material till fastighetsförvaltningen samt lokala tjänster som innebär fysisk leverans såsom tvätteritjänster (kan tvättstugan ersättas med tjänst på hållbart sätt?).  

En intressant utveckling är möjligheten att leverera livsmedel, även kylda varor med så kallad obruten kylkedja, till en Fullservicefastighet. Detta utvecklas och testas i projektet Storskaliga, Samordnade Hemleveranser (SSHe) i ett konsortium bestående av COOP, StoraEnso, Taxi Stockholm, Closer, Sustainble Innovation, Mariestads och Eskilstuna kommun, med flera. Projektet är delfinansierat av Vinnovas ”Corona-utlysning” 2020.  

Samordning och utrullning av paketboxar 

En ytterligare intressant möjlighet är potentialen att samordna leveranserna mellan olika transportörer då flera av dessa kommer att dela samma leveranspunkter. Detta behöver analyseras väl och optimeras, men har potential att minska fordonsrörelser i närområden med boende. Tjänster som idag genomför detta finns exempelvis på Freelway-plattformen (projektpartner i SSHe). 

Etableringstakten är omfattande där t ex PostNord gått ut med att man ska etablera 2 500 paketboxar i Sverige efter ett lyckat test i Stockholm på 100 boxar under 18 månader. IBoxen har också etablerat boxar i bland annat Stockholm och har gått ut med en etableringsambition på 50 000 boxar på fem år 

Hela utvecklingen drivs primärt av e-handelns starka tillväxt men även av andra långsiktiga drivkrafter som digitalisering, automatisering samt delningsekonomin.  

Delade boxar, vilket har varit projektets tidiga ansats, stärks nu av att fastighetsägare och städer samt kommuner vill se och ställer också krav på delade paketboxar, dvs en transportör får inte etablera paketboxar på upplåten mark bara åt sin egen distribution. Detta innebär ett marknadsfönster för transportörsoberende aktörer, som t ex iBoxen, att etablera infrastruktur likväl som för transportörerna att öppna sin infrastruktur för andra transportörer. 

Tidslinjer med nyckelaktiviteter

Illustration över tidplan, tidslinje och nyckelaktiviteter för implementering av fullservicefastighet

DenCity som helhet startade med en åtta månader lång förstudie som avslutades i augusti 2015. DenCity projektet fas 1 startade sedan i december 2015 där Fullservicefastighet har varit ett arbetspaket sedan våren 2017 som till en början hette Urbana tjänster och leveranser. I DenCity fas 2 var det stort fokus på att testa paketboxar i Brf Hästskon i Jönköping, som bland annat resulterade i en demo våren 2018. Då infördes begreppet fullservicefastighet som koncept och arbetspaketet bytte namn till Fullservicefastighet.  

En stor kvalitativ kundundersökning gjordes med en konsumentpanel. Workshop med fokus på konceptutveckling tillsammans med PostNord och Ericsson i september 2017.  

Summering från flera workshops under 2017 

PostNord: Påbörjar utvecklingen av IT plattform i september och har intresse av att diskutera med Ericsson för att se vilka synergier det kan finnas mellan arbetet i DenCity och SESAM, framförallt för att testa flerbostadshus. 

Ericsson: Förutom den fysiska hubben så krävs en digital hub som hanterar alla distributörers, entreprenörers och tjänsteleverantörers tillgång till hubben. Vi kan se detta som ”slottider” där till exempel PostNord för en viss mottagare bokar och erhåller koder för ett visst gods av en viss storlek under en viss tid. 

Omtag med utökad grupp projektparter 

I mars 2020 gjordes ett omtag i projekt Fullservicefastighet i syfte att fånga upp en bredare förankring tillsammans med samtliga stora transportörer, stora fastighetsägare både inom Allmännyttan samt inom den privata sfären. Vidare sökte projektparter med fokus på digitala plattformar för delade tjänster och accesser. Sammantaget innebar detta en väsentlig breddning och bas för projektets fortsatta arbete som ansågs nödvändig.

Detta resulterade i sju nya projektparter. 

 • Urban Services Sweden AB 
 • Husbyggnadsvaror H.B.V. Förening U.P.A.  
 • Freelway AB 
 • DHL Freight Sweden AB  
 • Bring E-commerce & Logistics AB  
 • CityMail Sweden AB  
 • Amido AB 

Slutrapport DenCity fas 2 överlämnades till Vinnova i juni 2018.

Roland
Sustainable Innovation
Postbox hämta paket

Lärdomar från projektet DenCity

Unikt för DenCity Fullservicefastighet är att projektet tidigt (hösten 2017) utvecklade konceptet Fullservicefastighet inom arbetspaketet ”Fastighetsnära paketleveranser” för att bredda tjänsteutbudet på den fysiska och digitala infrastruktur som paketskåp innebär samtidigt som e-handelns tillväxt skett i en omfattning som ställer helt nya krav distributionslösningar, där en ny omfattande infrastruktur av fastighetsnära paketskåp snabbt blivit en etablerad lösning.
Hämta ut paket med bricka

Hur fungerar fastighetsnära leveranser?

Fastighetsnära leveranser är ett begrepp som vuxit fram på senare tid i och med att transportörer erbjuder sista-kilometern och till och med sista-metern-leveranser till konsumenter i flerfamiljsbostäder. Paketskåp ger ökad servicegrad. Fullservicefastigheten bygger på en fysisk infrastruktur vid flerbostadshus bestående av paketboxar och andra större utrymmen med digitala lås och en digital infrastruktur som enkelt möjliggör olika accesser och därmed tjänster för boende.
Transport med paket

Vilka fördelar skapar fastighetsnära leveranser?

En fördel med fastighetsnära leveranser är att det underlättar vardagspusslet för de boende samtidigt som det minskar behovet av egen bil. Sammantaget innebär det bättre servicegrad och en attraktivare stad med mindre trängsel.