Skip to main content
fastighetsnära postboxar

Lärdomar från projektet DenCity

Unikt för DenCity Fullservicefastighet är att projektet tidigt (hösten 2017) utvecklade konceptet Fullservicefastighet inom arbetspaketet ”Fastighetsnära paketleveranser” för att bredda tjänsteutbudet på den fysiska och digitala infrastruktur som paketskåp innebär samtidigt som e-handelns tillväxt skett i en omfattning som ställer helt nya krav distributionslösningar, där en ny omfattande infrastruktur av fastighetsnära paketskåp snabbt blivit en etablerad lösning.

Rekommendationer och råd – Do's

En generell rekommendation är att säkerställa ett transparent arbetssätt för att stärka den kollaborativa förmågan och att beskriva branschen olika villkor. Sker förändringar av förutsättningar, såsom i detta fall en mycket snabb marknadsutveckling och därmed kritiska konkurrenssituationer, bör FOI-projekt snabbt övergå till gemensamt lärande till nytta ur samhällsperspektiv. 

En slutsats är att det har varit värdefullt att Sveriges fem största transportörer har medverkat i projektet, men en lärdom under resans gång är att projektet haft ännu bättre och mer nyanserade bild av transportbranschens villkor om både stora och små transportörer varit med i konsortiet. Det hade kanske givit en annan bild av förutsättningar och möjligheter att etablera Fullservicefastighet och delvis, format en annan lösning. 

De entreprenörs-bolag som varit projektparter, Freelway och Amido, har bidragit med stort värde genom nytänkande och snabb marknadsimplementation. Även samverkan med företag utanför projektkonsortiet, såsom iBoxen.se, har givit värdefulla insikter och bekräftat affärsmodeller och marknadsförutsättningar från nya perspektiv. Denna typ av samverkan rekommenderas. 

Så här skulle vi inte gjort – Don'ts

Under andra fasen av DenCity genomfördes en demonstration av fastighetsnära paketskåp med PostNord, en Riksbyggen-förening, BRF Hästkskon i Jönköping och med RENZ paketskåp. Lärdomar från detta var att boende i föreningen visade stor uppskattning för tjänsten, men vi såg också en stark efterfrågan från boende även i närområdet samt låga paketvolymer vilket gav slutsatsen att paketskåp behöver placeras utomhus och vara tillgängliga för boende inte enbart i aktuell fastighet utan i närområdet.  

Projektet insåg även att lösningen med fastighetsnära paketskåp kräver omfattande samverkan mellan transportörer och fastighetsägare samt delning av paketskåpen för att möjliggöras i stor skala. Projektet genomförde därför en omstart, beskriven ovan, med samtliga stora transportörer och ett antal större fastighetsbolag, både allmännyttiga och privata, samt entreprenörer för digitala access- och delningstjänster. Affärsmodeller utvecklades och under det arbetet blev det tydligt att en ny roll – orkestreraren – för paketskåp och Fullservicefastighet var nödvändig. Denna roll innebär att knyta ihop transportörer och fastighetsägare samt investera i paketskåp och ansvara för dessa. Detta är vad vi nu kallar en operatör av paketskåp.  

Projektets utmaning var dock att denna roll delvis redan fylls av transportörer, t ex har både PostNord och DHL har paketskåp, men projektet och även transportörer ser värdet i neutrala operatörer ur transportörsperspektiv samtidigt som städer, kommuner och fastighetsägare ställer allt tydligare krav på paketskåp som delas – dvs som flera transportörer kan leverera paket till. 

Den snabba marknadsutvecklingen har inneburit att det inte förrän nyligen funnits någon oberoende operatör som visat kapacitet att etablera delade paketskåp i större omfattning. Samtidigt har transportörerna också lösningar för att dela sina paketskåp med andra transportörer. Projektet ser både dessa utvecklingar som gynnsamma och utvecklingsdrivande samtidigt som det är en uppenbar konkurrenssituation mellan dessa aktörer.  

Den snabba marknadsutvecklingen och därmed konkurrensen har lett till att FOI-projekts vanliga explorativa arbetssätt inte varit möjligt i projektets slutskede. Projektets fokus har istället övergått till gemensamt lärande gällande etableringar, fastighetsägares roll och boendes aktivitet och nöjdhet med lösningen vars resultat återfinns i denna implementationsguide. Dock borde denna fokusförskjutning varit tydligare och genomförts tidigare under 2021.  

Några av de viktigaste lärdomarna från delprojektet Fullservicefastighet är att innovation sker språngvis och då mycket snabbt när aktörsroller och affärsmodeller tydliggörs.

Roland
Sustainable Innovation
Hämta ut paket med bricka

Hur fungerar fastighetsnära leveranser?

Fastighetsnära leveranser är ett begrepp som vuxit fram på senare tid i och med att transportörer erbjuder sista-kilometern och till och med sista-metern-leveranser till konsumenter i flerfamiljsbostäder. Paketskåp ger ökad servicegrad. Fullservicefastigheten bygger på en fysisk infrastruktur vid flerbostadshus bestående av paketboxar och andra större utrymmen med digitala lås och en digital infrastruktur som enkelt möjliggör olika accesser och därmed tjänster för boende.
Transport med paket

Vilka fördelar skapar fastighetsnära leveranser?

En fördel med fastighetsnära leveranser är att det underlättar vardagspusslet för de boende samtidigt som det minskar behovet av egen bil. Sammantaget innebär det bättre servicegrad och en attraktivare stad med mindre trängsel.
postbox telefon

Hur implementerar vi fastighetsnära leveranser?

Etablering av paketboxar för fastighets- och markägare är i grunden enkel. Den praktiska lösningen bygger på beprövad teknologi och installationen görs snabbt. Det som krävs är ett upplåtelseavtal och en lämplig ledig yta att placera paketboxen på. För steget till Fullservicefastighet behövs ett större utrymme med samma digitala access som till paketboxarna.