Skip to main content
DenCity visionen lång

På slutkonferensen presenterades smarta lösningar för framtidens städer

Med en saga om framtidens stad sattes tonen för dagen då DenCity höll sin slutkonferens efter fem års intensivt projektarbete. I historien om den tätbebyggda staden finns hållbara och yteffektiva transportlösningar både för gods och personer, som gör innerstaden tystare och i stort sett emissionsfri. Kan sagan bli verklighet?

Under de senaste fem åren har alla 34 parter och de olika områden projektet adresserat bidragit till radikalt nytänkande. Innovativa processer har skapats för hållbar förtätning med goda stadsmiljöer och minskad trafikintensitet. Olika lösningar som sammantaget skapar hela koncept för hållbar transport och mobilitet som kan inkluderas i stadsutvecklingen. 

DenCity började som en förstudie och fick finansiering via Vinnova inom Utmaningsdriven innovation (UDI)Catharina Zajcev, Handläggare Smarta Städer, kommenterade:

– DenCity har långsiktigt arbetat med lösningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Just systemansatsen och det stora antalet partners är ett par av de största styrkorna i projektet.

Inom projektets olika arbetspaket har aktörer från bland annat fastighetsbolag, transportföretag, fordonstillverkare, dagligvaruhandel och städer engagerat sig, och flera partners beskrev engagerat vilka lärdomar och insikter man tar med sig.

– Vi vet att vi påverkar och ger förutsättningar för livet genom det sätt vi bygger – våra hus ska ju stå i 100 år. Bland det som testas är fordonspooler, gemensamma ytor, distansarbetsplatser – alla lösningar som underlättar och kan påverka människor att inte ha egen bil är välkomna, sa Therese Berg, hållbarhetschef, Riksbyggen.

– Vi behöver tänka nytt, det är inte hållbart att olika aktörer levererar direkt till lägenhetsdörren. Ny fungerande infrastruktur behövs som inkluderar fastighetsnära leveranser till paketboxar – alla kan leverera dit, via konkurrensneutral aktör för alla transportbolag, sa Per Ljungberg, vd, Svensk Digital Handel.

– Det krävs samverkan och fungerande affärsmodeller, att vi skapar en nytta som användarna är beredda att betala för. Genom till exempel Lindholmsleveransens samlastningskoncept har godstrafikvolymen på Lindholmen minskat med cirka 90% och servicegraden har ökat, sa Louise Larsson, projektledare, Älvstranden Utveckling.

– I testen med tysta, utsläppsfria el-sopbilar – uppskattade av göteborgarna - ser vi andra nyttoeffekter som att chaufförerna som oftast är två i bilen nu kan prata med varandra, de lär känna varandra och är inte alls lika trötta vid arbetsdagens slut, sa Peter Årnes, Strateg, Kretslopp & vatten, Göteborgs Stad.

– Vi vill visa bättre förståelse internationellt, till exempel gällande 5G-utrullning i täta städer. När det gäller energi-, digital- och transportinfrastruktur, så ser vi att alla tre måste utvecklas samordnat, sa Olle Isaksson, Director Global Partnering & Ecosystems på Ericsson.

Våre 2021 så lanserades senare även DenCity.se

– Vår förhoppning är att vi har kunnat inspirera många till att implementera lösningarna, att de kan skalas upp och även kommersialiseras av olika aktörer, sa Andreas Josefsson, projektledare på CLOSER.

Det finns alla förutsättningar för en lycklig fortsättning på den här historien!

    Missade du slutkonferensen? ingen fara nu kan du se den i efterhand: