Skip to main content
DenCity hubb lång

Smarta lösningar redo för framtidens städer

Under fem år har projektet DenCitys 34 parter arbetat med innovativa transportlösningar för tätbebyggda städer. På DenCity.se kan nu aktörer i hela Sverige ta del av koncepten, nyttorna med de olika lösningarna, rekommendationer kring implementering, affärsmodeller och vilka lärdomar som kommit ut ur projektet.

Inom DenCitys olika arbetspaket har aktörer från bland annat akademi, fastighetsbolag, logistikföretag, fordonstillverkare, dagligvaruhandel, nationella myndigheter och städer och engagerat sig.

– Göteborgs Stad har varit med sedan starten av Dencity 2015. Vi har sedan dess, tillsammans med  forskare, näringsliv och andra offentliga aktörer, haft förmånen att delta i ett framgångsrikt projekt med stora ambitioner. Samarbetet med olika aktörer har hjälpt oss att få nya och fördjupade insikter kring de utmaningar vi har i den täta staden. De framtagna lösningarna, yteffektiva transportlösningar för både människor, gods och avfall, är alla pusselbitar för att lösa utmaningarna och skapa en hållbar attraktiv stad. Tillsammans bildar bitarna en helhet och vi är både stolta och glada att varit en del i detta, säger Malin Broqvist Andersson, avdelningschef på Utveckling och Internationellt, Trafikkontoret Göteborgs stad. 

– I ett innovationsprojekt som DenCity möts parterna vid samma bord, vilket annars inte är helt självklart. Tillsammans utformar vi lösningar och affärsmodeller, men vi identifierar också hinder som vi gemensamt behöver adressera om vi ska nå en modern stadsutveckling med elektrifierade transporter. Det kan gälla påverkan för att nå en utbyggd laddinfrastruktur snabbare eller diskussioner om regler som vi önskar justera för att introduktionen av elektrifierade lastbilar ska accelereras, säger David Hellstedt, vice president, Electromobility på Volvo Group Trucks Technology.

Projektets olika områden har bidragit till att skapa nya processer för hållbar förtätning och minskad trafikintensitet. Alla DenCitys lösningar som sammantagna skapar hela koncept för hållbar transport och mobilitet, finns nu presenterade på DenCity.se, och kan inkluderas i stadsutvecklingsprocesser för hållbar förtätning och minskad trafikintensitet

– DenCitys olika transportlösningar har testats och realiserats i Göteborg, Jönköping och Stockholm. Nu hoppas vi att fler städer och andra aktörer ska kunna ta de lösningar som passar just deras behov, implementera och vidareutveckla dessa. Vi i projektet ser att denna implementeringsguide är något som kan skapa förutsättningar för att utveckla hållbara täta städer, säger Andreas Josefsson, projektledare för DenCity, vid CLOSER.

Faktaruta

Inom DenCity har hållbara gods- och persontransporter utvecklats med utgångspunkt i den täta staden. DenCity har letts av CLOSER vid Lindholmen Science Park och utöver det ingår 34 parter från näringsliv, akademi och samhälle: Amido, Bring, Chalmers, CityMail,, COOP, DB Schenker, DHL, Ericsson, FreelWay, Framtiden, Göteborg Energi, Göteborgs stad, Göteborg Universitet, HBV, IMCG, Jernhusen, Karlastaden, Parkering Göteborg, Region Jönköping, RENZ, Riksbyggen, RISE, SSPA, Sustainable Innovation, Svensk Digital Handel, Stockholms stad, Södra Munksjöns utveckling AB, Urban ServicesVolvo Group & Älvstranden Utveckling. Med bidrag från: Västra Götalandsregionen, Trafikverket och Vinnova.

Ellastbil

Emissionsfria tunga transporter

Elektriska fordon för distributions- samt återvinningstransporter till, från och inom städer, medför emissionsfria leveranser. Tillsammans med dess tysta drift möjliggör det nya sätt att leverera varor samt en förbättrad arbetsmiljö för chaufförer och levnadsmiljö för invånarna i staden.
postbox

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fullservicefastighet är ett samlingsbegrepp för olika tjänster i morgondagens flerfamiljsfastighet för ett boende utan egen bil där man har tillgång till ett smörgåsbord av delningstjänster som underlättar vardagspusslet. Utmaningen är att etablera en infrastruktur för tjänster som innebär att vardagen utan bil blir enklare, effektivare och upplevs bekvämare än att lösa vardagslogistiken med bil
Personlösningar

Mobilitetsmäklare

I takt med att staden växer och förtätas ökar efterfrågan på en mer effektiv markanvändning. För att få till omställning och uppfylla klimatlöften behövs beteendeförändring i allt större skala – där vi kan uppmuntra till ett liv utan egen bil. Med mobility broker, eller mobilitetsmäklare, vill man få till en förändring från dagens stadsplanering för parkeringsantal och subventionerade parkeringsplatser till den nya moderna staden med tillgänglighet och mobilitet i fokus. För att få till förändringen krävs nya verktyg för stadsplanerare, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare.
Lindholmsleveransen

Stadsdelsnära samlastning

I täta städer eller stadsdelar med ett mer begränsat utrymme i gatumiljön behöver transportflöden samsas med människor som bor, vistas och rör sig i staden. Här beskriver vi hur man kan få till samlastning av gods från flera olika aktörer för att minska antalet tunga transporter inom ett område. Detta kan ge minskade utsläpp, mindre buller, ökad trafiksäkerhet och minskad trängsel. Det finns samtidigt flera praktiska och lagliga begränsningar för vad som kan göras och av vem.
DenCity Pråmen

Transport på de urbana vattenvägarna

Med globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar trycket på infrastrukturen och transportbehovet i hela världen. I takt med att städer förtätas, ökar trafik och rörelser av både människor, gods och avfall på städernas gator som påverkar vår miljö och kräver fysiskt utrymme. Urbana vattenvägar erbjuder en outnyttjad kapacitet för yteffektiva transporter