Skip to main content
Ellastbil nattetid

Lärdomar från projektet DenCity

Inom projektet har Volvo levererar tre batterielektriska lastbilar, två Volvo FL Electric och en Volvo VNR Electric. FL bilarna har varit i drift för avfalls- och godstransporter i Göteborg Stad. Den tredje bilen, En Volvo VNR Electric, är en bil med Nordamerikansk specifikation. Den har använts för olika prov och datainsamling. 

Ellastbil_Falutorget

Publik supersnabbladdare för tunga elfordon i Göteborg

En ny typ av laddstation, anpassad för tung trafik som distributionslastbilar och renhållningsfordon finns i Göteborg. Den publika laddstationen, som är placerad på Falutorget, var den första i sitt slag och kan även användas för laddning av personbilar.

En bidragande orsak till att dessa fordon hamnade i Göteborg var att stadens tjänstemän själva var aktiva i att driva på och efterfråga rena, elektrifierade godstransporter. Staden önskade även att de centrala stadsdelarnas sophämtning skulle ske helt utan emissioner. Ytterligare en anledning var att Göteborg Energi, stadens energibolag, hjälpte till med finansiering av en ny laddstation vid Falutorget i Göteborg avsedd för helt elektriska tyngre fordon med en placering i närheten av café, restaurang och annan service.  

Förbättringen av arbetsmiljön är påtaglig och har mätts med hjälp av förarintervjuer och bullermätningar. Påverkan på miljön ur ett livscykelperspektiv har även gjorts via studie utförd av Volvo i samarbete med IVL för en Volvo FE BEV under Europeiska förhållanden (2018).  

Elsopbil på kvällen

Lärdomar från Göteborgs stad

  • Varje stad och region behöver fatta beslut i samråd med fordonsleveantörer och energibolag samt åkerier om hur en framtida elektrifiering bör utformas och vilka platser som är viktiga att erbjuda som laddstationer.  
  • Omfattande nationella ekonomiska stöd behöver även utformas de första åren för åkerier och renhållningsaktörer för inköp eller leasing av ellastbilar. Detta stöd kan dock troligen utformas så att det minskar över tid, då volymerna ökar och batteripriserna har minskat. 
  • Göteborgs stad har dels mål för hur stadens egna fordon samt inköpta transportarbete skall bli fossilfritt. Det är dock så att fossilfria bränslen som HVO, RME och biogas är bristvaror och det är en stor risk att priserna pressas uppåt för dessa. Det är vidare lämpligt att dessa bränslen används på ställen och i branscher där elektrifiering är svårare.  
  • I staden kan alla fordon och maskiner elektrifieras, antingen med batterier eller med bränsleceller. Det är därför lämpligt att elektrifiera stadens transporter, fordon och maskiner i så hög utsträckning som möjligt. Detta kan sedan möjliggöra andra transporter att elektrifieras, på vilken nivå staden här skall styra är under diskussion. Det finns möjligheter till tvingande regler, tex. Miljözoner. 
  • Göteborgs Stad har ett antal miljömål som stadens verksamheter har att förhålla sig till. Förutom de gemensamma målen (som också inkluderar nationella och internationella mål) så har förvaltningarna sina egna. Eftersom avfallshantering är något som sker kontinuerligt och överallt där människor bor och vistas har det varit en självklarhet för förvaltningen Kretslopp och vatten att titta särskilt på de lokala målen. Därför har lokala utsläpp av både avgaser och partiklar samt buller och, inte minst, arbetsmiljö varit i fokus.  
  • När det gäller avfallshanteringen så sker insamlingsarbetet av entreprenörer som Kretslopp och vatten handlar upp (privata aktörer) eller direkttilldelar (kommunägda aktörer). Det kommunägda bolaget Renova svarar för den största delen av insamlingsarbetet medan privata aktörer samlar in i två stora delar av Göteborg; Nordost och Sydväst. I dagsläget kör Nordisk Återvinning i båda områdena. I direkttilldelningarna respektive upphandlingarna är det Kretslopp och vatten som ställer krav på bland annat de fordon som ska användas. Renova AB har haft en helt fossilfri fordonsflotta sedan 2015 och för de områden som upphandlats senast 2018 resp 2020 är fossilfrihet ett grundkrav. Genom direkttilldelningsformen har vi kunnat ha ett löpande utvecklingsarbete  vilket bland annat har resulterat i den elsopbil som ingår i detta projekt. I den upphandling som gäller från mars 2020 skrev vi redan 2018 in kravet på minst fem helt eldrivna fordon av det 10-tal som krävs för entreprenaden. Vi har också ställt krav på att entreprenörerna själva skall svara för nattladdning av sina fordon. Vi har ändå varit medvetna att detta inneburit att alla fordon med all sannolikhet inte skulle kunna utnyttjas maximalt under dagen så länge inga möjligheter till snabbladdning har funnits. Den avfallsinsamlingsbil som ingår i detta projekt kravställdes utifrån en ruttplanering som fanns för ett fordon i centrala Göteborg vilket den också klarat. 4,5 ton x 2 samt ca 8 mil. Men det är få rutter som klarar den begränsningen. Just detta att dimensionera bilen utifrån de specifika förutsättningarna, är grundläggande för att man ska få en tillfredsställande funktion. Kompromissen mellan räckvidd och nyttolast kan vara svår. Särskilt om tillgången till laddinfrastruktur är begränsad.   
Fredrik Cederstav och Henrik Forsgren

Samarbetet driver utveckling - viktigt för både stad och affär

Ambitionen om en hållbar stadsutveckling ökar snabbt, vilket ställer tydliga krav på såväl nya lösningar som nya samarbetspartners. - Som stadens energibolag måste vi samverka och göra gemensam sak...
Ellastbil_Falutorget

Publik supersnabbladdare för tunga elfordon i Göteborg

En ny typ av laddstation, anpassad för tung trafik som distributionslastbilar och renhållningsfordon finns i Göteborg. Den publika laddstationen, som är placerad på Falutorget, var den första i sitt...
David Hellstedt
Volvo Group Trucks Technology
snabbladdare falutorget

Hur fungerar elektriska tunga transporter i städer?

Elektrifierade tunga transporter (>16 ton) är möjliga redan idag inom vissa segment som distribution, renhållning och lättare anläggningsfordon. De kan där utföra i princip samma transportuppdrag som dieseldrivna fordon. Tyngre fordon beräknas finnas på marknaden i slutet av 2022. En av de viktigaste förutsättningarna redan idag och för att elektrifieringen skall ta ordentlig fart är att samhället verkar för att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan att köra elektriskt och på diesel genom att exempelvis stödja investering i fordon och laddinfrastruktur samt genom regelverkslättnader för...
Sopbil avalon

Hur implementerar vi tunga elektriska transporter i städer?

En transport involverar flera aktörer och en förutsättning för att implementera elektrifierade tunga fordon i våra städer är att intäkter och kostnader i värdekedjan fördelas rätt. Även om elektriska fordon idag innebär en högre investeringskostnad är dess energikostnad lägre vilket gör att totalkostnadskalkylen förbättras ju mer fordonen kan användas.
Elsopbil lastar

Vilka fördelar skapar elektriska tunga transporter?

Fördelarna med elektrifierade tunga transporter kan huvudsakligen delas upp i tre områden – klimat, närmiljö och arbetsmiljö. Tillsammans bidrar dessa områden till en grönare planet, en bättre arbetsmiljö och en högre levnadsstandard för boende och verksamma i täta städer.