Skip to main content
Ett bostadsområde från ovan.

Vilka fördelar skapar en mobilitetsmäklare?

Mobilitetsmäklare kan täcka det kunskapsglapp som finns inom fastighetsbranschen. Den ger en trygg hand för fastighetsutvecklare att välja rätt och motiverar och stöttar fastighetsförvaltare, tillsammans med de boende, vid omställningen. Mobilitetsmäklaren kan också skapa tydlighet gentemot staden när en fastighetsutvecklare föreslår mobilitetsåtgärder i dialog om mobilitetsavtal. 

Nyttorna med lösningen 

I många svenska städer pågår ett skifte från fokus på  bilburen mobilitet och parkering till hållbara, omfattande mobilitetserbjudanden på fastighets- och kvartersnivån. För att minska behovet av parkeringsplatser i ett område men samtidigt behålla tillgängligheten för boende behöver fastighetsägare kunna erbjuda mobilitetstjänster som är både relevanta och flexibla och är dessutom anpassande till hyresgästernas vardagliga behov. Beteendeförändring och acceptans är en viktig förutsättning i omställningen till hållbar mobilitet. För boende är det därför viktigt att uppleva mobilitetstjänsterna som ett tillfredsställande alternativ till traditionellt bilägande. Utöver det kan introduktion och kontinuerligt stöd för boende att ställa om till mobilitetstjänsterna vara särskilt viktiga under de första månaderna.  

För fastighetsägare har mobilitetsmäklaren en dynamisk och neutral roll som inte är knuten till någon specifik mobilitetstjänst. I rollen ingår det att utveckla nya och bättre åtgärder baserat på de boendes faktiska resebehov. Men i jämförelse med att upphandla alla mobilitetstjänster som ett paketerbjudande, går det att byta ut de tjänster som inte längre är aktuella (t ex om en leverantör skulle gå i konkurs eller om det skulle visa sig att exempelvis cykelpool inte används). 

Mobilitet och fastigheter är ett nytt gränsland med hög komplexitet som utvecklas snabbt, men utmaningar som rör mobilitet ingår inte självklart i fastighetsbranschens kärnkompetens. Eventuella kunskapsluckors inom fastighetsbranschen kan kompenseras med viktig kompetens hos mobilitetsmäklare. Att kartlägga och väva in de mobilitetstjänster som behövs i ett område kan då ske tidigt och gör det möjligt att precisera vilka mobilitetsåtgärder som ska ingå i ett mobilitetsavtal. En sådan åtgärd säkerställer att god mobilitet för framtida boende med lägre parkeringstal, blir tydligare. I det förvaltande skedet kan mobilitetsmäklare stötta fastighetsförvaltare i implementeringen av de avtalade åtgärderna, t ex hur cykelrummet ska utformas och förvaltas och vilken IT-infrastruktur som ska vara på plats för bokning (se case DenCity Mandolingatan och fig 2 och fig 3). Ytterligare kan mobilitetsmäklare samordna mobilitetstjänster med intilliggande fastigheter och skapa synergier mellan insatsområden. 

Med hjälp av mobilitetsmäklare får fastighetsägare inte bara en konsulttjänst som kan vägleda dem till nya mobilitetsåtgärder och sy ihop ett tjänstepaket utan också en coach som kommer att stötta de boende att börja använda bilpool och cykelpool. Den mänskliga kontakten kan göra användandet smidigare för de boende och kan då lättare ställa om till nya resvanor. Det kommer att behövas insatser från fastighetsförvaltarens sida för att nå fullt genomslag av mobilitetsavtalen. 

Att arbeta med mobilitet och parkering för att skapa en god tillgänglighet över tid är ett förhållandevis nytt förfarande som fortfarande är under utveckling. Mobilitetsmäklare är därför en ny företeelse – en mellanhand som förmedlar kvalificerade mobilitetstjänster. I DenCity-projektet har representanter från fastighetsägare, parkeringsbolaget och trafikkontoret tillsammans med forskare haft ambitionen att undersöka hur olika mobilitetsmäklare valt att utforma mobilitetstjänsten, implementering och slutligen vidmakthålla tjänsten. 

CLOSER urban lång

Hur fungerar Mobilitetsmäklaren?

Mobilitetsmäklare är en del i omställningen för hållbar mobilitet för de som bygger, förvaltar och bor i en fastighet. Mobilitetsmäklare kommer med kunskap till fastighetsägare och stöd i arbetet med beteendeförändring hos de boende. Rollen är upphandlad eller kontrakterad av fastighetsägaren, och hjälper denna att uppfylla åtaganden (kring mobilitet) denne har gentemot staden och de boende.
Två personer på escooter och lånecykel.

Hur lanserar vi en mobilitetsmäklare?

Företeelsen mobilitetsmäklare är trots det sammanfattande namnet, inte en paketlösning som ser likadan ut för alla. En stor fastighetsutvecklares ansats skiljer sig troligen från en stor fastighetsförvaltares. En liten fastighetsägare har kanske inte samma möjligheter som en stor aktör. Allmännyttan har andra förutsättningar än privata fastighetsägare t ex lagen om offentlig upphandling (LOU). Arbetet med att etablera en mobilitetsmäklare bör därför anpassas till organisationens strategi och vilken roll man har och vill ha i framtiden. Här ges en översikt av frågeställningar som bör genomlysas...
Personer som cyklar bland trafik.

Lärdomar från projektet DenCity

Om du är intresserade av att replikera lösningen Mobilitetsmäklare har du kommit rätt. I den här kapitlen kommer du få veta hur du, eller din organisation, ska projektera för att få till den här rollen på plats för att samordna alla mobilitetstjänster åt boende.