Skip to main content
CLOSER urban

Hur fungerar Mobilitetsmäklaren?

Mobilitetsmäklare är en del i omställningen för hållbar mobilitet för de som bygger, förvaltar och bor i en fastighet. Mobilitetsmäklare kommer med kunskap till fastighetsägare och stöd i arbetet med beteendeförändring hos de boende. Rollen är upphandlad eller kontrakterad av fastighetsägaren, och hjälper denna att uppfylla åtaganden (kring mobilitet) denne har gentemot staden och de boende.

Vad är lösningen och vem är den till för 

I strävan efter att låta flexibla parkeringstal vara ett verktyg för att kunna minska parkeringsplatser i staden till förmån för större gemensamma ytor eller möjlighet till fler bostäder, ställer ofta städerna krav på fastighetsutvecklare att erbjuda mobilitetslösningar åt de boende istället för parkeringsplatser.

De mobilitetslösningar som finns idag riktar sig oftast till en viss målgrupp och saknar praktiska integreringsmöjligheter med andra liknande mobilitetslösningarna som finns på marknaden, vilket gör det svårare för användarna att hitta rätt. Det har varit svårt att erbjuda likvärdig bekvämlighet som att ha en egen bil ger. Trots detta finns det goda exempel på nyutvecklade bostadsområden som har lågt parkeringstal där bostadsrättsföreningar erbjuder olika typer av mobilitetstjänster, som till exempel cykelpool, ett års fri kollektivtrafik samt informationstavlor om kollektivtrafiken. Alla dessa erbjudanden har visat sig vara relevanta, men de täcker inte helt de boendes mobilitetsbehov.  

Idén bakom mobilitetsmäklare har varit att skapa en aktör som har kunskap om mobilitetslandskapet och även beteendeförändringsarbete så att fastighetsägarna kan erbjuda ett fullgott alternativ till de boende utan att äga bil – och därigenom göra området mer attraktivt. Mobilitetsmäklaren tar på sig ansvaret att tillhandahålla mobilitetstjänster så som bilpool och cykelpool för att täcka hyresgästers dagliga mobilitetsbehov. Dessutom hjälper mobilitetsmäklaren  fastighetsägaren med att erbjuda skräddasydda lösningar till de boende baserat på fastighetens förutsättningar.

Utgångspunkten är att genomföra träffsäkra hållbara mobilitetsinsatser i kombination med personligt stöd och hjälp för en lyckad implementering. Kombinationen ska bland annat leda till att behovet av privat bil minskar, nöjda boende och långsiktigt hållbara lösningar för staden i dess stadsutveckling. 

Mobilitetsmäklare kan dessutom agera som stöd till fastighetsägare i samband med att mobilitetsavtal skrivs med staden. Rollen skulle kunna användas som ett verktyg vid exploateringsskedet för att projektera flexibla infrastrukturer som möjliggör hållbar mobilitet i tidiga skeden för nyproduktion. I ett senare skede kan rollen hjälpa fastighetsförvaltare leva upp till kraven som ställs av staden och se över mobilitetstjänster över tid.   

Grafik som visar mobilitetsmäklarens roll.
  Planering Byggnation Inflytt Senare
Staden Tecknar avtal med fastighetsägare om mobilitetsåtgärder mot lägre parkeringstal  Kontrollerar avtalet vid bygglovsprövning och slutbesked    Följer upp avtal 
Fastighetsägare Tecknar avtal med staden. Tar hjälp av mobilitetsmäklare  Bygger huset inklusive de utrymmen som behövs för mobilitetsåtgärder. Kontakt med kommande boende  Samarbetar med mobilitetsmäklare för att introducera de boende  Samarbetar med Mobilitetsmäklare för att modifiera åtgärder. Följer upp 
Mobilitetsmäklare Hjälper fastighetsägare med val av åtgärder. Initiala kontakter med leverantörer av mobilitetstjänster  Förbereder mobilitetsåtgärder och talar med kommande boende. 
Kontakter med leverantörer 
Visar och hjälper de boende med de mobilitetsåtgärder som finns i huset  Mobilitetsmäklare modifierar mobilitetsåtgärderna, ser till att allt fungerar 
Boende Bor i sitt gamla hus  Intresserade av att flytta till huset  Börjar använda tjänsterna  Lever lyckliga i alla sina dagar 

 

Vilka är förutsättningarna?

Förutsättningarna för mobilitet som del av boendet är i grunden ett skifte från “den egenägda bilen som norm” till “mobilitet som norm”. I detta skifte är det största hindret som måste adresseras, att staden, samhället och strukturer är formade utifrån att den egna bilen är en nödvändighet. I dagsläget behövs den politiska viljan för mobilitetsåtgärder att lyckas och minska bilinnehav. Ett exempel är att mobilitetstjänster inte kommer vara attraktiva om gatuparkering är billig. Dessutom är infrastrukturen för de hållbara mobilitetstjänsterna en grundläggande förutsättning, det vill säga fungerande vägar för exempelvis cyklar och elsparkcyklar.  

Det kan ses som självklart, men en drivkraft för mobilitetsmäklare som företeelse är att det finns en drivkraft att ersätta parkering med mobilitetstjänster. Att endast erbjuda mobilitetstjänster utan att ändra förutsättningarna för “den egna bilen som norm”, kommer inte att ge förutsättningar för varken rollen mobilitetsmäklare, eller för de mobilitetstjänster som  förväntas förmedlas till de boende.  

I denna “växling “ ligger också en del av affärsmodellen för mobilitetsmäklare: Genom att utnyttja tillgänglig mark för bostadsytor, med potential för hög avkastning, istället för parkeringsytor med låg avkastning frigörs också ekonomiskt utrymme för de åtgärder som krävs för att erbjuda mobilitetstjänster t ex infrastruktur, fordon och även tjänsten mobilitetsmäklare.  

Oavsett om denne upphandlas av fastighetsaktören, drivs själv av fastighetsaktören eller om den etableras kommersiellt, så är det i växlingen mellan ägande av bil och nyttjande av mobilitetstjänster, i växlingen mellan “parkering som del av boendet” till “mobilitetstjänster som del av boendet” som dessa värden frigörs. 

Förutom politiska förutsättningar så måste även en mobilitetsmarknad i balans tillåtas. Hållbar mobilitet förutsätter att en blandning av offentliga och privata tjänster som erbjuds och konsumeras sömlöst. Dagens kollektivtrafik har svårt att ta på sig rollen att erbjuda t ex bilpool, samåkning eller godsleveranstjänster. Om tjänsterna skall integreras sömlöst måste därför privata aktörer tillåtas att integrera kollektivtrafiken i sina digitala tjänster, något som kollektivtrafiken i Sverige arbetar med förutsättningarna för (kompis.me/fardplan). Samordningen mellan mobilitetsåtgärder i kvarteret och stadens planering för mobilitet är också nyckel till bättre tillgänglighet. 

Det krävs också fysiska platser för att ställa upp fordonspooler, t ex parkeringsplatser och cykelrum. Dessutom behövs det också digital infrastruktur för att kunna boka och betala för användningen, samt visa relevant information för att motivera och underlätta för användarna att omfamna mobilitetstjänster och införliva dem i sina dagliga rutiner. 

Ett flexibelt tjänsteutbud som kan erbjudas till de boende, vilket måste anpassas till demografi, kontext och tidsanda kan vara: 

  • Kollektivtrafik i anslutning till boendet 
  • Möjlighet för samlad mobilitetstjänst att inkludera kollektivtrafik i erbjudandet (Kollektivtrafiken möjliggör för mobilitetstjänster att inkludera biljetter och betalning i dedikerad app/digital tjänst) 
  • Tillgång till bil i form av bilpool 
  • Mobilitetstjänster förutom kollektivtrafik och bilpool som kan ersätta behovet av egen bil då det uppstår: cykel, lastcykel, godsleveranstjänster med flera 
  • Parkeringsplatser i anslutning till boendet för bilpooler, lastning eller hämtning, handikapp och besöksparkering 
  • Laddinfrastruktur för bilpoolsbilar 

Begreppet fastighetsaktör som används ovan är naturligtvis mångfacetterat. Beroende på vilken roll denna aktör har i kedjan finns olika förutsättningar: 

  • Offentliga aktörer behöver följa lagen om offentlig upphandling (LOU) för att köpa in tjänsten från företag som kan erbjuda kunskap om mobilitet eller själva mobilitetstjänster. 
  • Verksamheter kan tillhandahålla mobilitetsmäklare på olika sätt. För aktörerna med en större verksamhet kan det vara lönsamt att utveckla kompetensen internt eftersom de har de skalfördelar som krävs för att nå lönsamhet inom mobilitetstjänsterna (fler kunder och fastigheter som nyttjar tjänsterna). För aktörer med mindre fastighetsbestånd är utmaningarna större i att ha en överblick över mobilitetsmarknaden och det kan vara enklare att upphandla kompetensen Mobilitetsmäklare som en tjänst. 
  • Fastighetsförvaltare kan ha större behov av att bygga kompetens inom den egna verksamheten än fastighetsutvecklare har. 
Ett bostadsområde från ovan.

Vilka fördelar skapar en mobilitetsmäklare?

Mobilitetsmäklare kan täcka det kunskapsglapp som finns inom fastighetsbranschen. Den ger en trygg hand för fastighetsutvecklare att välja rätt och motiverar och stöttar fastighetsförvaltare, tillsammans med de boende, vid omställningen. Mobilitetsmäklaren kan också skapa tydlighet gentemot staden när en fastighetsutvecklare föreslår mobilitetsåtgärder i dialog om mobilitetsavtal.
Två personer på escooter och lånecykel.

Hur lanserar vi en mobilitetsmäklare?

Företeelsen mobilitetsmäklare är trots det sammanfattande namnet, inte en paketlösning som ser likadan ut för alla. En stor fastighetsutvecklares ansats skiljer sig troligen från en stor fastighetsförvaltares. En liten fastighetsägare har kanske inte samma möjligheter som en stor aktör. Allmännyttan har andra förutsättningar än privata fastighetsägare t ex lagen om offentlig upphandling (LOU). Arbetet med att etablera en mobilitetsmäklare bör därför anpassas till organisationens strategi och vilken roll man har och vill ha i framtiden. Här ges en översikt av frågeställningar som bör genomlysas...
Personer som cyklar bland trafik.

Lärdomar från projektet DenCity

Om du är intresserade av att replikera lösningen Mobilitetsmäklare har du kommit rätt. I den här kapitlen kommer du få veta hur du, eller din organisation, ska projektera för att få till den här rollen på plats för att samordna alla mobilitetstjänster åt boende.