Skip to main content
postbox telefon

Hur fungerar fastighetsnära leveranser?

Fastighetsnära leveranser är ett begrepp som vuxit fram på senare tid i och med att transportörer erbjuder sista-kilometern och till och med sista-metern-leveranser till konsumenter i flerfamiljsbostäder. Paketskåp ger ökad servicegrad. Fullservicefastigheten bygger på en fysisk infrastruktur vid flerbostadshus bestående av paketboxar och andra större utrymmen med digitala lås och en digital infrastruktur som enkelt möjliggör olika accesser och därmed tjänster för boende.

Paketboxar för fastigheter

Fullservicefastigheten bygger på en fysisk infrastruktur vid flerbostadshus bestående av paketboxar och andra större utrymmen med digitala lås och en digital infrastruktur som enkelt möjliggör olika accesser och därmed tjänster för boende.

Tjänsterna för fullservicefastighet omfattar: 

 • Paketleveranser från e-handeln: Delad lösning av alla transportörer till en plats. 
 • Leveranser av skrymmande: Möbler, vitvaror mm till rum med digitala lås. 
 • Delningstjänster: Borr/symaskiner, bilbarnstolar bokas i Fullservicefastigheten. 
 • Matleveranser: I lådor som klarar att hålla kylvaror kalla i flera timmar. 
 • Vård: Leveranser av självtester (covid–19), läkemedel och munskydd mm  
 • Returer och försändelser: Paketflöden ut från boxarna till mottagare. 
 • Återvinning: Kan samordnas med emballage och annan återvinning. 
 • Lokala tjänster: Såsom skjort-/kemtvätt mm genom infrastrukturen.
postbox

Säkra leveranser direkt till din dörr

I takt med att coronautbrottet växte valde allt fler att beställa mat och apoteksvaror online, vilket gjorde att många butiker får en markant ökning av sin e-handel. - Människor stannade hemma och undvek social kontakt. Med nya leveranslösningar kan boenden i en fastighet få sina varor direkt hem utan att träffa en enda person eller besöka ett postombud, säger Roland Elander på Sustainable Innovation.

Vad är lösningen och vem är den till för?

Lösningen är till för alla kategorier av boende, ensamstående, familjer, gamla som unga personer, i befintliga och nya bostadsfastigheter.

Leveranser till aktörsneutral delad infrastruktur nära fastigheter leder till följande nyttor för berörda aktörer: 

 • Boende: Flexibel leveranslösning för boende, behöver ej passa tid för leverans samt får paketet från alla transportörer till ett ställe nära hemmet, hög servicenivå 
 • E-handlaren: Ny servicenivå för leverans av produkterna till kunden. Ett bättre och mer hållbart men också fler valmöjligheter kring transporterbjudandet 
 • Transportören: Ökad kapacitet för paketleveranser nära mottagaren. Minimera risk för bom-leverans, ökad tillgänglighet med möjlighet att även leverera på natten, delad kostnad för infrastruktur. 
 • Fastighetsägaren: Minskade fordonsrörelser ger en bättre närmiljö i form av säkrare trafikmiljö, minskad trängsel, minskat buller och lägre utsläpp. Ökad servicenivå till boende samt möjlighet till lägre parkeringstal. 
 • Samhället: Hållbara och mer attraktiva städer genom minskad trafik, bättre närmiljö i form av säkrare trafikmiljö, minskad trängsel, minskat buller, och lägre utsläpp.

Vilka är förutsättningarna?

Problembild – utmaning 

Förutsättningarna för att etablera konceptet fullservicefastighet är relativt goda, eftersom en viktig drivkraft är den växande e-handelstrenden med fastighetsnära paketleveranser till konsument. I och med ett ökat flöde av e-handelspaket har bostadsfastigheten blivit den nya leveranspunkten, särskilt då det handlar om dubbelriktade strömmar av att ta emot och skicka paket inklusive returer. Detta kräver rationella lösningar. För att realisera genomförandet av Fullservicefastighet förutsätts en samverkan mellan fastighetsägare, varuägare, transportörer, stadsbyggnads- och trafikkontor – och sist men inte minst de boende, oftast genom Brf:er och hyresgästföreningar, men det kan lika väl ske på arbetsplatser och samordnas med företagens flöden av paket. 

Både städer, kommuner och fastighetsägare har börjat ställa krav på att de paketskåp som etableras på deras mark ska kunna delas mellan alla transportörer. I och med allt mer begränsade ytor  i den täta staden och vid fastigheter är det inte längre lika viktigt att transportörer etablerar paketskåp bara för sina egna leveranser. Den långsiktigt hållbara lösningen bedöms därför vara att bygga en öppen, gemensam och neutral infrastruktur när det gäller paketskåp.  

Det har i början av 2021 visat sig att det är fullt möjligt att skapa en sådan neutral infrastruktur öppen för alla transportörer av e-handelspaket, stora som små – utan att detta sker i strid med rådande konkurrenslagstiftning. Då konceptet är neutralt kan det också beskrivas som en icke-exklusiv eller delad infrastrukturlösning. 

Staden är en viktig aktör som behöver sätta spelregler för var på stadens gator och torg paketskåp ska få placeras, men också policy beträffande godsleveranser under dygnets alla timmar. I stora delar t ex Gamla stan/ Stockholm, är det bara tillåtet med godsleverans mellan 07.00-11.00. 

En fungerande affärsmodell är en nödvändighet för att skapa ett långsiktigt engagemang från alla aktörer i leveranskedjan, från varuägare till konsument. Affärsmodellen vilar på bred acceptans av alla aktörer i kedjan och att man uppnår en kritisk massa av paketgods i paketskåpen. För att uppnå tillräcklig lönsamhet för transportörer och infrastrukturägare av skåpen, krävs en viss beläggningsgrad eller fyllnadsgrad över tid.  

Paketskåpens ekonomiska och logistiska kalkyl kretsar kring att det finns ledig tid och plats i skåpet för ett nytt paket och en viss paketvolym. Paketens liggtid eller omsättningshastighet i skåpet påverkar det ekonomiska resultatet, men utfall från etablerade paketskåp visar på att paket hämtas ut snabbt. Det krävs också vissa miniminivåer för att det ska vara ekonomiskt motiverat för transportören ska lämna paket i skåpen.

De primära förutsättningarna kan sammanfattas i följande fyra punkter: 

 • Infrastruktur av skåp och låsta utrymmen 
 • Digital infrastruktur 
 • Policy och beslut 
 • Affärsmodell 

Fysisk och digital infrastruktur

Fullservicefastigheten består av skåp och andra större utrymmen med elektromekaniska lås och en digital infrastruktur som möjliggör tillgång och bokning för boende och transportörer. Projektet ser tydliga fördelar med en policy för delade lösningar öppen för alla transportörer och enkla affärsmodeller baserade på befintlig praxis vilket gör avtal och etableringar snabbt och enkelt. 

Hämta ut paket med bricka

Infrastruktur av skåp och låsta utrymmen

Den fysiska infrastrukturen kommer inledningsvis bestå av paketskåp för e-handelspaket placerade utomhus för enkel tillgång för transportörerna och för att boende i närområdet ska få tillgång till leveranser till skåpen.  

Projektets fokus är dock på konceptet Fullservicefastighet som består av betydligt fler möjligheter som effektiviserar vardagen för boende och även för t ex fastighetsförvaltare. Genom att upplåta större rum i fastigheten kan tjänsten omfatta skrymmande gods såsom möbler och inköp av begagnade varor på t ex Blocket – ett område där leveranser idag är en utmaning när det gäller skrymmande varor. 

Fullservicefastigheten omfattar även delningstjänster av t ex borrmaskiner, trädgårdsmaskiner, bilbarnstolar mm. Boende, förvaltare eller extern operatör kan enkelt genom Fullservicefastigheten etablera en delningstjänst med hög nivå av tillförlitlighet, jfr. Husqvarnas boxar för delade trädgårdsmaskiner. Även leveranstjänster, tvätteritjänster mm möjliggörs. 

Fastighetsförvaltningen kan få leveranser av material till arbeten i fastigheter och maskiner kan delas av förvaltningen mellan geografiskt spridda fastigheter. 

Målet är att Fullservicefastigheten ska leda till minskade parkeringstal och att dyrbar mark som varit p-plats istället kan nyttjas för fler bostäder och andra ändamål. En modern infrastruktur baseras på mobilitetstal snarare är parkeringstal. Ett mobilitetstal blir mer komplext, men tar större hänsyn till fler viktiga aspekter när man designar lösningar i för modernt boende – inte minst genom så kallade dimensionerande nyckeltal. T ex iBoxe.se planerar för ett paketskåp per 90 hushåll.   

En utmaning är att det kan bli mycket leveranser till bostadsfastigheter, vilket riskerar att försämra levnadsmiljön. Därför ser projektet en placering av paketskåp på parkeringsplatser där 1 p-plats servar över 100 lägenheter med paketskåp – och att trafiken hålls borta från entréer och områden där boende rör sig. Framtida möjligheter är även nattleveranser.  

Digital infrastruktur

Enkelheten är avgörande i synnerhet delningstjänster om dessa ska vinna acceptans hos boende. Fastighetsbolag brottas idag med frågor kring transporter, parkering och leveranser eftersom det inte finns några givna lösningar på de utmaningar man ställs inför.  

Digitala tjänster med appar för att boka gemensamma resurser i bostadsfastigheten eller bostadskvarteret, till exempel bilpool och cykelpool, utvecklas i snabb takt. Ur ett användarperspektiv är appar smidigt samtidigt som det blir komplext med alltför för många appar.  Vi är i början av en utveckling där man ser “många blommor blommar”, men att det på sikt väntas ett färre antal populära appar för delningstjänster som kommer att dominera marknaden 

Den digitalisering som krävs för etablering av paketskåp är enkel i och med att skåpen är autonoma, dvs. klarar sig utan uppkoppling och i många fall även utan el då de har access-kommunikation via Bluetooth och ett batteri som driver de elektromekaniska låsen. Vi rekommenderar samma access-system vid etablering av Fullservicefastighet för större låsta utrymmen för att ta emot t ex skrymmande varor. 

Komplexiteten ökar dock både för boende och fastighetsägare genom mängden access-lösningar för passager, tvättstuga, bilpooler, cykelpooler, delningstjänster och nu också paketskåp i ett växande ekosystem av uppkopplade prylar Utmaningen är att produkter och tjänster kan kommunicera med varandra ”sömlöst” men på ett säkert sätt. 

Allmännyttan förespråkar i sin digitaliseringsstrategi en öppen lösning där fastighetsägarna inte bygger in sig i en lösning från t ex en låstillverkare och dess digitala access-plattform. Projektet har genom projektpartnern Amido som en av flera möjligheter, sett lösningar där fastighetens alla access-system samordnas till en lösning. Det finns en möjlig generell lösning för paketleveranser kallad “Mina Paket”. De stora transportörerna har sina egna appar med olika funktioner där man kan följa sina paket och när de väntas komma fram m.m.  

Ekosystem 

Den digitala infrastrukturen består av ett antal nivåer som kan beskrivas i en vertikal och horisontell struktur i ett ekosystem. Den digitala infrastrukturen är därför en kritisk möjliggörare såväl för effektivisering av befintliga verksamheter och tjänster som för innovation av nya tjänster i en attraktiv, säker och hållbar stads- och boendemiljö. På samma sätt som det är viktigt med en övergripande struktur när den fysiska infrastrukturen utvecklas, så är det centralt att ha en arkitektur för hur den digitala infrastrukturen definieras, implementeras och driftas med så många synergier som möjligt för alla relevanta digitaliserade tjänster och flöden. Ambitionen är att undvika ”stuprörs-lösningar” för enskilda tjänster.  

Figur X nedan visar ett övergripande sätt att illustrera detta för digitalisering tvärs flera industrier, med de viktigaste tekniska lagren angivna. Dessa inkluderar allt från sensorer och aktuatorer på viktiga resurser, uppkoppling och datadelning o -bearbetning, allt med en genomgående digital säkerhet.  

Illustration – övergripande sätt att digitalisera tvärs flera industrier

När detta appliceras på ”Fullservice-fastigheten” blir det självklart ett fokus på boende- och fastighetsnära tjänster (se exempel fig Y). Med en allt snabbare teknikutveckling och tjänsteinnovation på digitala plattformar blir det desto viktigare för fastighetsägare att ha en långsiktig strategi för att definiera, implementera och drifta en digital infrastruktur som möjliggörare tvärs hela tjänsteportföljen. Tjänsterna riktar sig till flera målgrupper, såväl boende som fastighetsskötare och externa tjänsteleverantörer.  

Figur och illustration med fokus på boende- och fastighetsnära tjänster

Strategin behöver innehålla ställningstagande kring såväl ambitionen avseende tjänsteportfölj inklusive affärsmodell – och den egna rollen i värdekedjorna för dessa tjänster, som teknik-, arkitektur- och produktval. Då allt fler företag går mot en datadriven verksamhet blir det extra viktigt att i den egna strategin definiera hur data är relaterade till egen verksamhet och egna tillgångar ska hanteras:  

 • Vilka datakällor ska vara öppna för att möjliggöra extern tjänsteinnovation,  
 • vilka ska vara öppna för enbart kontrakterade partners och  
 • vilken data skall vara helt stängd för externa användare?  

Delning av data – en vattendelare

Viktigt också att identifiera externa datakällor kontrollerade av myndigheter eller av kommersiella företag, som skulle kunna addera värde till den egna verksamheten om de gjordes tillgängliga.

Illustration och figur över identifierade externa datakällor för delning av data

I DenCity-projektet har fokus legat på att möjliggöra bostadsnära leverans av e-handelsvaror. Den viktigaste datakategorin har då kretsat kring tillhandahållandet av digitala nycklar för både transportörer och mottagare. Tyvärr har det inte funnits tid för att säkerställa hur plattformen för delning av data och information kring leveransen och boxen kan appliceras även på andra behov av datadelning. 

Frågan om en policy för delning av data är ett viktigt ställningstagande av alla organisationer och personer som äger data. Vilka data som är ”öppna data” eller ”ej öppna data” är en viktig förutsättning för att kunna innovera och att bidra till en fortsatt utveckling av digitala tjänster.  

Data kan skapa affärsvärde i samverkan med andra. Detta förutsätter att tillgången till data kan spridas och effektiviseras genom att fler delar på kostnaderna för insamlings-, förädlings- och underhåll. Genom delning och ”korsbefruktning" av data och idéer i entreprenörsdrivna miljöer, utanför de organisationer där data samlats, kan innovationer uppstå. 

Delning av data är i mångt och mycket en mognadsfråga inom både privat och offentlig sektor, men eftersom vi är mitt uppe i en grön och digital omställning är delning – eller inte delning av data en vattendelare, för i vilken riktning tjänstesamhället ska fortsätta utvecklas och med vilken hastighet. Detta gäller inte minst fastighetsdata och logistikdata som behöver mötas för att möjliggöra hållbara transporter och smartare leveranstjänster. DenCity Fullservicefastighet har visat på behovet av sådana mötesplatser längs vägen till det uppkopplade samhället med smart boende och hållbara transporter av både gods och människor.

Roland
Sustainable Innovation
postbox telefon

Hur implementerar vi fastighetsnära leveranser?

Etablering av paketboxar för fastighets- och markägare är i grunden enkel. Den praktiska lösningen bygger på beprövad teknologi och installationen görs snabbt. Det som krävs är ett upplåtelseavtal och en lämplig ledig yta att placera paketboxen på. För steget till Fullservicefastighet behövs ett större utrymme med samma digitala access som till paketboxarna.
Transport med paket

Vilka fördelar skapar fastighetsnära leveranser?

En fördel med fastighetsnära leveranser är att det underlättar vardagspusslet för de boende samtidigt som det minskar behovet av egen bil. Sammantaget innebär det bättre servicegrad och en attraktivare stad med mindre trängsel.
Postbox hämta paket

Lärdomar från projektet DenCity

Unikt för DenCity Fullservicefastighet är att projektet tidigt (hösten 2017) utvecklade konceptet Fullservicefastighet inom arbetspaketet ”Fastighetsnära paketleveranser” för att bredda tjänsteutbudet på den fysiska och digitala infrastruktur som paketskåp innebär samtidigt som e-handelns tillväxt skett i en omfattning som ställer helt nya krav distributionslösningar, där en ny omfattande infrastruktur av fastighetsnära paketskåp snabbt blivit en etablerad lösning.