Skip to main content
Postbox paket

Vilka fördelar skapar fastighetsnära leveranser?

En fördel med fastighetsnära leveranser är att det underlättar vardagspusslet för de boende samtidigt som det minskar behovet av egen bil. Sammantaget innebär det bättre servicegrad och en attraktivare stad med mindre trängsel. 

Fastighetsnära leveranser till flerbostadshus anser boende vara det mest attraktiva leveranssättet. Även jämfört med hemleverans har fastighetsnära leveranser till boxar med digitala lås, fördelar (100 - 300 m från boendet). Paket kan hämtas när dygnet runt, dvs leveranstider behöver ej passas samt att personlig kontakt behöver ej ske, vilket uppskattas av flera målgrupper - man vill ha sin leverans nära hemmet, men inte in i bostaden. Detta är också en kontaktfri leverans vilket är viktigt under pandemin. Vidare erbjuder konceptet Fullservicefastigheten möjligheter till flera andra tjänster genom sin fysiska och digitala infrastruktur, tex delningstjänster, lokala tjänster såsom kemtvätt, möjlighet att skicka försändelser och returer mm, se Nyttor med lösningen nedan.  

Nyttor med lösningen

Lösningen erbjuder nyttor till samtliga intressenter. Dessa har identifierats som Boende, Transportörer, Fastighetsägare och E-handlare samt en operatör för tjänsten. Utöver dessa intressenter finns även staden som har generella mål inom klimat, framkomlighet, samhällsservice och levande stad. Utöver dessa finns generella nyttor såsom tillgänglighet 24-7 för både boende och transportörer, leverans nära mottagaren av godset och ökad kapacitet i leveranssystemet. 

Bild över infrastruktur för kontaktfri leverans

Ur transportsynpunkt finns ett antal nyttor gällande ökad transporteffektivitet och effektivare utnyttjande av resurser såsom fordon, parkeringsplatser och samhällsresurser: 

 • Minskat p-tal och personligt bilinnehav  
 • Minskat antal fordonsrörelser till fastighet 
 • Minskat antal bomleveranser 
 • Besparing för individen – ex minskad kostnad för bil 
 • Besparing för fastighetsägaren - ex lägre p-tal 
 • Besparing för samhället - ex externa kostnader (trängsel, buller, utsläpp) 
 • Besparing för transportörer - ex delad infrastruktur (effektivare leveranser) 

Hur mäter vi nyttorna?

Mätbarheten kan ske ur flera perspektiv varav vissa är enkla att följa upp med nyckeltal (KPI:er) medan andra blir mer komplicerade: 

 • Antalet leveranser per lägenhet och månad (fastighetsägare) alternativt per installerad box och månad samt fyllnadsgrad i boxarna (boxoperatör) 
 • Transporteffektivitet i transportörernas rutter (Fyllnadsgrad under rutt eller antal leveranser per km alt per kg CO2) 
  – Kan leveranserna samordnas då alla transportörer ska till samma leveranspunkt? 
  – Kräver komplex uppföljningsmodell, ersätter tex denna lösning dagens hemleveranser vilket skulle öka transporteffektiviteten märkbart. 
 • Antal missade leveranser (bomkörningar) per 100 leveranser (avvikelser sker nu pga Corona och hemarbete, vilket ger missvisande nyckeltal i nuläget) 
 • Reduktion av personliga resor/personligt bilinnehav (behöver följas upp på lång sikt och i samverkan med Mobility Broker) 
 • Boendes upplevda värde av denna service i vardagen (boendeundersökningar)  
 • Värde för fastighetsägaren (upplevd nytta av boende samt leveranser till fastighetsförvaltningen) 
 • Transportörernas produktionskostnad relativt övriga leveransformer 
 • Mottagande kunds eventuella betalningsvilja 
Roland
Sustainable Innovation
postbox telefon

Hur implementerar vi fastighetsnära leveranser?

Etablering av paketboxar för fastighets- och markägare är i grunden enkel. Den praktiska lösningen bygger på beprövad teknologi och installationen görs snabbt. Det som krävs är ett upplåtelseavtal och en lämplig ledig yta att placera paketboxen på. För steget till Fullservicefastighet behövs ett större utrymme med samma digitala access som till paketboxarna.
Postbox hämta paket

Lärdomar från projektet DenCity

Unikt för DenCity Fullservicefastighet är att projektet tidigt (hösten 2017) utvecklade konceptet Fullservicefastighet inom arbetspaketet ”Fastighetsnära paketleveranser” för att bredda tjänsteutbudet på den fysiska och digitala infrastruktur som paketskåp innebär samtidigt som e-handelns tillväxt skett i en omfattning som ställer helt nya krav distributionslösningar, där en ny omfattande infrastruktur av fastighetsnära paketskåp snabbt blivit en etablerad lösning.
Hämta ut paket med bricka

Hur fungerar fastighetsnära leveranser?

Fastighetsnära leveranser är ett begrepp som vuxit fram på senare tid i och med att transportörer erbjuder sista-kilometern och till och med sista-metern-leveranser till konsumenter i flerfamiljsbostäder. Paketskåp ger ökad servicegrad. Fullservicefastigheten bygger på en fysisk infrastruktur vid flerbostadshus bestående av paketboxar och andra större utrymmen med digitala lås och en digital infrastruktur som enkelt möjliggör olika accesser och därmed tjänster för boende.