Skip to main content
DenCity Hubben

Vilka utmaningar som städer står inför adresserar DenCity?

Trenden att allt fler vill bo i städer ställer krav på förtätning. Samtidigt skapar den snabba teknikutvecklingen möjligheter att lösa en del av  de utmaningar som förtätningen innebär.  

Urbaniseringen är ett faktum och 2050 beräknas mer än 85% av Europas befolkning bo i städer. I Sverige bor redan nu 90% i städer vilket förväntas öka ytterligare. Samtidigt som våra städer förtätas och konkurrensen om det attraktiva gaturummet ökar, växer behovet av transporter, av såväl människor som gods. Det sker också en ökad efterfrågan på individuellt anpassade transportlösningar och nya handelsvanor. Detta har bl.a. resulterat i en fragmentering av transportflöden, samtidigt som antalet bilresor har ökat i Sveriges städer. Det ökade antalet transporter genererar negativa effekter för staden och dess invånare i form av emissioner, buller, trängsel och olyckor. För berörda aktörer som lokala myndigheter, fastighetsägare, affärsidkare, logistikleverantörer samt boende och besökare i städer, innebär ökad transporteffektivitet stor nytta för alla. För att möjliggöra detta behöver citylogistik och mobilitetslösningar bli en naturlig del av stadsutvecklingen, för att skapa mer yta för människan samtidigt som transporteffektiviteten förbättras.

Det pågår en snabb teknikutveckling som skapar möjligheter men implementeringen av denna samt möjligheten för städer, företag och privatpersoner att tillgodogöra sig denna utveckling är en utmaning. Ökad kunskap och medvetenhet hos beslutsfattare och medborgare bidrar också till att kraven på att företag och samhälle ska tillgängliggöra hållbara transportlösningar intensifieras. Som ett resultat av den rådande förtätningstrenden av våra städer och en ökad medvetenhet om hälsa och välbefinnande behövs även lugna stadsmiljöer allt mer. 

Det finns ett uttalat behov att möta dessa samhällsutmaningar som DenCity adresserar (urbanisering och hållbarhet) för att: 

  • Möjliggöra förtätning kombinerat med goda och hälsosamma stadsmiljöer 
  • Effektivisera transporter och minimera negativa effekter (såsom emissioner, buller, olyckor och trängsel) 
  • Öka mobiliteten och framkomligheten av varor i täta områden genom att minska personbilstrafik och fragmentering av godstransportflöden 
  • Möta krav på anpassade transportlösningar och nya handelsvanor (tex e-handel) 
  • Öka transportsystemets yteffektivitet (yta relateras till transporter sett från olika systemnivåer, gator, omlastningsytor, tillgång till byggnader, ytor i byggnader) 
  • Effektivisera stadsutvecklingsprocesser och minimera suboptimeringar 
Sopbil avalon

Lärdomar - Vilka är DenCitys framgångsfaktorer och rekommendationer?

Visionen att skapa lösningar för, och implementera yteffektiva transportlösningar som möjliggör hållbara och attraktiva städer var grunden till projektet DenCity som pågick under åren 2015 –2021. Klicka dig vidare för att ta del av framgångsfaktorer och rekommendationer för respektive lösning.