Skip to main content
DenCity_personlösningar

Vilka sociala konsekvenser i staden kan lösningarna ge?

När nya lösningar och koncept ska implementeras i staden medför detta sociala konsekvenser för dess invånare. För att synliggöra potentiella sociala konsekvenser och ta dessa i beaktande när DenCitys lösningar formades användes analysmodellen SKA; Social konsekvensanalys.

Den fysiska planeringen av en stad spelar en stor roll i arbetet för social hållbarhet. Allt som händer i en stad, tar plats någonstans fysiskt. Hur den fysiska miljön är utformad påverkar människors möjlighet att påverka sin vardag, sin livsstil, sina rörelsemönster och möjligheter att mötas, det vill säga möjligheter till att leva ett gott liv. En väl planerad stad med möjliggörande lösningar kan därför bidra till bättre hälsa genom exempelvis bättre luft, mindre buller men också möjligheten för alla att aktivt röra sig i staden. 

SKA är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom Göteborgs stad. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. 

Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras och nya lösningar ska implementeras. Modellen används för att få ökad kunskap om platsen och för att identifiera viktiga sociala aspekter som behöver tas om hand. Den används också för att ta fram förslag till åtgärder och för att konsekvensbeskriva dessa. På Göteborgs stads hemsida kan du hitta mer information om verktyget och relaterade filer. 

SKA Analys sista versionen

I DenCity genomfördes denna analys för samtliga av lösningarna och har spelat en roll i utformningen av lösningarna. Du kan ta del av de initiala workshop resultaten här. Dessa kan agera som stöd när ni själva vill implementera lösningarna och behöver ta hänsyn till era unika förutsättningar. Det specifika områdets demografi är exempelvis en avgörande aspekt som behöver beaktas vid implementeringen av lösningarna. 

Djupdyk gärna i de lärdomar från projektet som har erhållits relaterat till detta ämne. 

Personlösningar

Mobilitetsmäklare

I takt med att staden växer och förtätas ökar efterfrågan på en mer effektiv markanvändning. För att få till omställning och uppfylla klimatlöften behövs beteendeförändring i allt större skala – där vi kan uppmuntra till ett liv utan egen bil. Med mobility broker, eller mobilitetsmäklare, vill man få till en förändring från dagens stadsplanering för parkeringsantal och subventionerade parkeringsplatser till den nya moderna staden med tillgänglighet och mobilitet i fokus. För att få till förändringen krävs nya verktyg för stadsplanerare, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare.
DenCity Pråmen

Transport på de urbana vattenvägarna

Med globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar trycket på infrastrukturen och transportbehovet i hela världen. I takt med att städer förtätas, ökar trafik och rörelser av både människor, gods och avfall på städernas gator som påverkar vår miljö och kräver fysiskt utrymme. Urbana vattenvägar erbjuder en outnyttjad kapacitet för yteffektiva transporter