Skip to main content
Mobilitetsmäklare

Mobilitetsmäklare

I takt med att staden växer och förtätas ökar efterfrågan på en mer effektiv markanvändning. För att få till omställning och uppfylla klimatlöften behövs beteendeförändring i allt större skala – där vi kan uppmuntra till ett liv utan egen bil. Med mobility broker, eller mobilitetsmäklare, vill man få till en förändring från dagens stadsplanering för parkeringsantal och subventionerade parkeringsplatser till den nya moderna staden med tillgänglighet och mobilitet i fokus. För att få till förändringen krävs nya verktyg för stadsplanerare, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare. 

Mobilitetsmäklare – ett verktyg i förflyttningen mot morgondagens hållbara stad 

Du som arbetar med stadens vidareutveckling och letar efter lösningar om hur staden kan utvecklas mot hållbar mobilitet genom förtätning och mer effektiv markanvändning. Du som letar efter verktyg som kan möjliggöra förflyttning bort från fasta parkeringstal kan Mobilitetsmäklare vara ett verktyg för dig. 

Du som är fastighetsutvecklare eller fastighetsägare och vill kunna erbjuda nya moderna lösningar på dina hyresgästers utmaningar med mobilitet. Du som är fastighetsutvecklare och vill vara med och utveckla boende i städer som växer med förtätning och effektivare ytanvändning kan Mobilitetsmäklare vara ett verktyg för dig. 

Vad är Mobilitetsmäklare och vilket problem löser den?

Mobilitetsmäklare är en ny roll som kan hjälpa fastighetsägare och fastighetsutvecklare att på ett långsiktigt och hållbart sätt, hitta effektiva mobilitetslösningar som kan komplettera privat parkering och bil-ägande. Mobilitetsmäklare kan hjälpa fastighetsägaren både med att hitta rätt mobilitetslösningar för området, men även att hjälpa till med kunskap och stöd åt de boende såväl som att erbjuda praktiska lösningar för att knyta ihop mobilitetstjänsterna till ett paketerbjudande som är lätt att använda.

Personer som cyklar bland trafik.

Staden växer och förtätas

När vi tar på oss stadens glasögon i denna implementeringsguide, fokuserar vi på två övergripande utmaningar - bostadsbristen i våra städer och behovet av en omställning till ett mer hållbart resande. Det är stora, komplexa frågor som är avgörande för utvecklingen i många städer. Inom DenCity är utgångspunkten att förtätning kan bidra till att lösa båda dessa utmaningar. 

Ytkrävande parkering behöver effektiviseras

Förtätning kan bidra positivt till fler bostäder, bättre kollektivtrafikunderlag, ökad närhet till service och arbetsplatser. Genom att redan exploaterad mark tas i anspråk hushåller vi med naturmark och kan nyttja redan befintlig infrastruktur. Ett ofta bra och vanligt förekommande exempel är att bebygga ytor med stora befintliga markparkeringar. I samband med detta behöver dessa parkeringars funktion och roll för privat bilparkering ersättas och kompletteras med effektivt nyttjade ytor för mer hållbar mobilitet. Detta innebär att både befintliga och nytillkommande boendes mobilitetsbehov behöver omhändertas. Beslut om nya bostäder måste kunna fattas med trygg förvissning om att mobiliteten för hela området är löst på ett bra sätt ur alla perspektiv. 

En person använder en cargobike från cykelpoolen. Foto: Maria Bard.

En person använder en cargobike från cykelpoolen. Foto: Maria Bard.

Behovsanpassade, hållbara mobilitetslösningar

Tillkommande bostäders parkeringstal behöver hållas lågt och kompletteras med hållbara mobilitetsåtgärder som kan nyttjas av samtliga boende. Exempel på sådana åtgärder kan vara bilpool, cykel/lastcykelpool, hemleverans av varor samt kollektivtrafikbiljetter. I Göteborg tecknas ett avtal i detaljplan eller bygglovsskede mellan fastighetsägaren och staden om mobilitetsåtgärder.  

Mobilitetsåtgärderna behöver utformas och implementeras med omsorg för att på så sätt tillgodose de nyinflyttades mobilitetsbehov, samt samordnas och samnyttjas mellan närliggande områden. Syftet är dels att skapa god tillgänglighet och attraktiva lösningar för de som inte har bil, dels att undvika en situation där efterfrågan på parkering trots mobilitetsåtgärder överstiger utbudet. För att begränsa sådana sk överspillseffekter behövs det samtidigt en helhetssyn på parkeringsreglering i nyproduktionsområden med dess närområden. I kombination med behovsanpassade hållbara mobilitetstjänster torde detta ge bra förutsättningar att lyckas balansera bilanvändandet.

I byggandet av den täta och hållbara staden finns det stora skillnader i olika byggaktörers möjligheter och förutsättningar när det gäller att tillgodose behovet av hållbar mobilitet vid nybyggnation. Tillgängliggörandet av hållbar mobilitet måste vara långsiktigt och robust, oberoende av respektive fastighetsägares kapacitet eller kompetens, varför det behövs aktörer som säkerställer en långsiktigt hållbar hantering av mobilitetstjänster. Det behövs också digital infrastruktur för att användarna på ett effektivt sätt ska kunna boka och betala för användningen av mobilitetstjänsterna. 

Beteendeförändring kräver insatser

För den enskilda användaren kan det vara ett stort steg att skifta från egen bil till andra former av delade mobilitetstjänster. För att åstadkomma beteendeförändring behöver attraktiva mobilitetslösningar åtföljas av informationsinsatser, användarhandledning och annat stöd som uppmuntrar och underlättar förändrade resvanor initialt och över tid. Detta är en uppgift som i dag ofta faller mellan stolarna och det finns därför ett behov av aktörer med rätt kompetens som stödjer vägleder i arbetet med beteendeförändring.

 

CLOSER urban lång

Hur fungerar Mobilitetsmäklaren?

Mobilitetsmäklare är en del i omställningen för hållbar mobilitet för de som bygger, förvaltar och bor i en fastighet. Mobilitetsmäklare kommer med kunskap till fastighetsägare och stöd i arbetet med beteendeförändring hos de boende. Rollen är upphandlad eller kontrakterad av fastighetsägaren, och hjälper denna att uppfylla åtaganden (kring mobilitet) denne har gentemot staden och de boende.
Ett bostadsområde från ovan.

Vilka fördelar skapar en mobilitetsmäklare?

Mobilitetsmäklare kan täcka det kunskapsglapp som finns inom fastighetsbranschen. Den ger en trygg hand för fastighetsutvecklare att välja rätt och motiverar och stöttar fastighetsförvaltare, tillsammans med de boende, vid omställningen. Mobilitetsmäklaren kan också skapa tydlighet gentemot staden när en fastighetsutvecklare föreslår mobilitetsåtgärder i dialog om mobilitetsavtal.
Två personer på escooter och lånecykel.

Hur lanserar vi en mobilitetsmäklare?

Företeelsen mobilitetsmäklare är trots det sammanfattande namnet, inte en paketlösning som ser likadan ut för alla. En stor fastighetsutvecklares ansats skiljer sig troligen från en stor fastighetsförvaltares. En liten fastighetsägare har kanske inte samma möjligheter som en stor aktör. Allmännyttan har andra förutsättningar än privata fastighetsägare t ex lagen om offentlig upphandling (LOU). Arbetet med att etablera en mobilitetsmäklare bör därför anpassas till organisationens strategi och vilken roll man har och vill ha i framtiden. Här ges en översikt av frågeställningar som bör genomlysas...
Personer som cyklar bland trafik.

Lärdomar från projektet DenCity

Om du är intresserade av att replikera lösningen Mobilitetsmäklare har du kommit rätt. I den här kapitlen kommer du få veta hur du, eller din organisation, ska projektera för att få till den här rollen på plats för att samordna alla mobilitetstjänster åt boende.