Skip to main content

DenCity systemet bidrar till att uppnå Agenda 2030 och de globala målen?

Agenda 2030 är ett ramverk för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer 2015. Genom kraftsamling kring 17 globala mål ska länderna till år 2030 ha utrotat fattigdom och hunger, förverkligat mänskliga rättigheter för alla, uppnått jämställdhet och skapat ett varaktigt skydd för vår planet och våra naturresurser. 

Globala målen

Agenda 2030 är världens största beställning, som alla kan och förväntas bidra till att genomföra. För första gången har världen gemensamma mål för hållbar utveckling. Målen är integrerade och odelbara. Det innebär att målen samspelar och att krafter behöver mobiliseras inom samtliga 17 områden för att lyckas. Det innebär också att alla behöver ta hänsyn till både ekonomisk tillväxt, social inkludering och långvarigt skydd för miljön i allt som görs för att nå målen. 

Sveriges ambition är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. Genomförandet utgör en gemensam resa där samverkan, kraftsamling och innovation kommer vara avgörande för att möta de komplexa utmaningarna och nå målen. Agenda 2030 både driver och förutsätter innovation. 

Så bidrar DenCity till Agenda 2030

DenCity systemet och de transportlösningar som det utgörs av adresserar primärt mål 11 Hållbara städer och samhällen. I de tester av lösningarna som genomförts har vi bland annat sett följande nyttor kopplat till Agenda 2030:

Mobilitetsmäklare och Fastighetsnära leveranser och delningstjänster: 

Bidrar till att ge de boende i staden oavsett kön och ålder en ökad tillgång till olika typer av mobilitetstjänster som syftar till att minskar behovet av privat bilägande. (mål 11.2).

Stadsdelsnära samlastning:

Samlastningslösningen Lindholmsleveransen har inneburit en drastisk minskning av dieseldrivna fordon på Lindholmen vilket har förbättrat trafiksäkerheten samt de lokala emissionerna på området. (mål 11.2 och 11.6) 

Urbana vattenvägar

Den flytande återvinningspråmen har inneburit dubbla miljönyttor, både i form av minskad personbilstrafik men även mindre lastbilstrafik. Färre personbilar och lastbilar innebär att alla de negativa effekter som dessa medför i form av trängsel, buller, olyckor, slitage på infrastruktur och utsläpp minskar. Den har också förenklat avfallshanteringen för de boende i staden. (mål 11.2 och 11.6)  

Emissionsfria transporter:

Genom att övergå till en elektrisk drivlina för de tunga fordonen som transporterar gods och avfall till, från och inom våra städer minskas drastiskt uppkomsten av både lokala emissioner och buller men även klimatpåverkande emissioner. (mål 11.2 och 11.6)

Här kan du läsa mer om nyttorna med lösningarna:

Elsopbil lastar

Emissionsfria tunga transporter

Fördelarna med elektrifierade tunga transporter kan huvudsakligen delas upp i tre områden – klimat, närmiljö och arbetsmiljö. Tillsammans bidrar dessa områden till en grönare planet, en bättre arbetsmiljö och en högre levnadsstandard för boende och verksamma i täta städer.  

Postbox hämta paket

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

En fördel med fastighetsnära leveranser är att det underlättar vardagspusslet för de boende samtidigt som det minskar behovet av egen bil. Sammantaget innebär det bättre servicegrad och en attraktivare stad med mindre trängsel. 

Ett bostadsområde från ovan.

Mobilitetsmäklare

Mobilitetsmäklare kan täcka det kunskapsglapp som finns inom fastighetsbranschen. Den ger en trygg hand för fastighetsutvecklare att välja rätt och motiverar och stöttar fastighetsförvaltare, tillsammans med de boende, vid omställningen. Mobilitetsmäklaren kan också skapa tydlighet gentemot staden när en fastighetsutvecklare föreslår mobilitetsåtgärder i dialog om mobilitetsavtal. 

Renova miljö man med soptunna

Stadsdelsnära samlastning

Stadsdelsnära samlastning kan utgöra en nytta för täta stadsmiljöer, men det ordnar sig inte själv. En av de stora knäckfrågorna för att realisera samlastning gäller huvudmannaskap och vilken aktör som ska ansvara för att driva utveckling och implementering av tjänsten i en stadsdel.

Återvinning

Transport på de urbana vattenvägarna

En flytande återvinningscentral bidrar till återvinning på ett miljövänligt sätt genom att slippa bilberoendet och slopa en del lastbilstransporter i stadsmiljö!