Skip to main content
DenCity visionen lång

Vad är DenCity och hur är det tänkt att fungera?

Visionen att tillhandahålla yteffektiva transportlösningar som möjliggör hållbara och attraktiva städer, adresseras av DenCity med hjälp av fem kompletterande koncept som samtidigt svarar på de utmaningar och behov som uppstår utifrån olika aktörsperspektiv.

Mot bakgrund i de utmaningar som staden har, finns ett behov av att hitta yteffektiva, innovativa och smarta lösningar som integrerar gods-, avfall- och persontransporter i ett system. DenCity-systemet och dess integrerade lösningar tar sin utgångspunkt i att lösa livspusslet för människor som bor och arbetar i städer. Genom lösningar som är effektiva (när det gäller utrymme, tid och resurser) och hållbara (ekonomiskt, socialt och miljömässigt), ger det möjlighet att skapa attraktiva områden och städer för invånarna. 

Med utgångspunkt i visionen att tillhandahålla yteffektiva transportlösningar som möjliggör hållbara och attraktiva städer, adresserar det så kallade DenCity-systemet med hjälp av fem olika kompletterande koncept de utmaningar och behov som uppstår utifrån olika aktörsperspektiv. 

Mobilitetsmäklare - Mobilitetsmäklare är ny roll som kan hjälpa fastighetsägare och fastighetsutvecklare att på ett långsiktigt och hållbart sätt, hitta effektiva lösningar där mobilitetslösningar kan ersätta behov av parkeringsplatser. Mobilitetsmäklare kan hjälpa fastighetsägaren både med att hitta rätt mobilitetslösningar för området, men även att hjälpa till med kunskap och stöd åt de boende. Detta genom att erbjuda praktiska lösningar för att knytta ihop mobilitetstjänsterna till ett paketerbjudande som är lätt att använda. 

Fullservicefastighet - Fullservicefastigheten omfattar de tjänster som krävs för en hög livskvalitet utan egen bil i vardagen. Konceptet omfattar helt kontaktfria leveranser och bygger på en fysisk infrastruktur vid flerbostadshus bestående av paketboxar och andra större utrymmen med digitala lås och en digital infrastruktur som enkelt möjliggör access för olika transportoperatörer och därmed tjänster för boende. Tjänsterna omfattar bland annat paket- och matleveranser från e-handeln, leveranser av skrymmande gods, delningstjänster för de boende, returer och försändelser, återvinning och lokala tjänster. 

Stadsdelsnära samlastning - Samlastningen kan innehålla flera funktioner efter behov; gods, post, återvinningsmaterial och hushållsavfall. Genom att låta flöden passera via någon form av samlastningsstation kan de samlastas och effektiviseras och på så sätt minska antalet tunga transporter inom ett område, vilket får positiv påverkan på bland annat utsläpp, buller, trafiksäkerhet, trängsel.  

Urbana vattenvägar - Nyttjandet av tillgängliga vattenvägar, vilket kan benämnas som yt-effektiva transporter då vattenvägar generellt sätt är en outnyttjad infrastruktur, är en alternativ lösning för att transportera gods och avfall. Det unika i den lösning som ingår i DenCity systemet är att en pråm används som återvinningsstation dit boende i centrala stadsdelar nära vattnet kan promenera för att återvinna sitt grovavfall. 

Emissionsfria transporter - Elektriska fordon för distributions- samt återvinningstransporter till, från och inom städer, medför emissionsfria leveranser. Tillsammans med dess tysta drift möjliggör det nya sätt att leverera varor samt en förbättrad arbetsmiljö för chaufförer och levnadsmiljö för invånarna i staden. 

DenCity systemet

Business as usual

DenCity systemet 2

DenCity är implementerat

Tanken bakom DenCity-systemet är således att konsolidera de alltmer fragmenterade transporterna i en stad för att på så sätt skapa mer yteffektiva transporter som utnyttjar stadens utrymmen på bästa möjliga sätt, och integrerar gods- och persontransporter effektivt. DenCitys fem kompletterande koncept minimerar behovet av privat bilägande och skapar förutsättningar för att matcha invånare och verksamheters behov. 

För varje enskilt fall är det viktigt att se demografin och ta reda på vilka behov och utmaningar som behöver adresseras. Det är dock i samtliga fall viktigt att se till helheten med kombinationen av lösningar för både person- och godstransporter – men med individen i centrum - för att skapa en tät, hållbar och attraktiv stad. En isolerad lösning kan inte skapa samma effekt som helheten där olika lösningar kombineras.

DenCity i praktiken

När DenCity systemet är fullt implementerat sker gods och avfallstransporter till, från och inom staden med emissionsfria och tysta lastbilar vilket också kompletteras med transporter på de urbana vattenvägarna i de fall då detta är tillgängligt. 

Hela lastbilstransporter och partigods levereras direkt till mottagaren för god transporteffektivitet medan styckegodsleveranser transporteras till staddelsnära samlastningshubbar där godset konsolideras för att sedan levereras ut till verksamheter och bostäder runtom i stadsdelen. Vid både bostadsfastigheter och kontor finns en infrastruktur av paketskåp etablerad dit olika aktörer har access att leverera, infrastrukturen möjliggör också delningstjänster. Detta ger boende och företag en ökad servicegrad samtidigt som transporter till, från och inom området minimeras. Tillsammans med de fastighetsnära leveranserna tillgodoser mobilitetsmäklaren utefter området och individen anpassade mobilitetstjänster som är lättillgängliga för människorna i staden och eliminerar behovet av privatägd bil, samtidigt som det också minskar den totala mängden personbilsresor. 

Ellastbil

Emissionsfria tunga transporter

Elektriska fordon för distributions- samt återvinningstransporter till, från och inom städer, medför emissionsfria leveranser. Tillsammans med dess tysta drift möjliggör det nya sätt att leverera varor samt en förbättrad arbetsmiljö för chaufförer och levnadsmiljö för invånarna i staden.
postbox

Fastighetsnära leveranser och delningstjänster

Fullservicefastighet är ett samlingsbegrepp för olika tjänster i morgondagens flerfamiljsfastighet för ett boende utan egen bil där man har tillgång till ett smörgåsbord av delningstjänster som underlättar vardagspusslet. Utmaningen är att etablera en infrastruktur för tjänster som innebär att vardagen utan bil blir enklare, effektivare och upplevs bekvämare än att lösa vardagslogistiken med bil
Personlösningar

Mobilitetsmäklare

I takt med att staden växer och förtätas ökar efterfrågan på en mer effektiv markanvändning. För att få till omställning och uppfylla klimatlöften behövs beteendeförändring i allt större skala – där vi kan uppmuntra till ett liv utan egen bil. Med mobility broker, eller mobilitetsmäklare, vill man få till en förändring från dagens stadsplanering för parkeringsantal och subventionerade parkeringsplatser till den nya moderna staden med tillgänglighet och mobilitet i fokus. För att få till förändringen krävs nya verktyg för stadsplanerare, affärsutvecklare och fastighetsutvecklare.
Lindholmsleveransen

Stadsdelsnära samlastning

I täta städer eller stadsdelar med ett mer begränsat utrymme i gatumiljön behöver transportflöden samsas med människor som bor, vistas och rör sig i staden. Här beskriver vi hur man kan få till samlastning av gods från flera olika aktörer för att minska antalet tunga transporter inom ett område. Detta kan ge minskade utsläpp, mindre buller, ökad trafiksäkerhet och minskad trängsel. Det finns samtidigt flera praktiska och lagliga begränsningar för vad som kan göras och av vem.
DenCity Pråmen

Transport på de urbana vattenvägarna

Med globalisering, en växande befolkning och ökad urbanisering ökar trycket på infrastrukturen och transportbehovet i hela världen. I takt med att städer förtätas, ökar trafik och rörelser av både människor, gods och avfall på städernas gator som påverkar vår miljö och kräver fysiskt utrymme. Urbana vattenvägar erbjuder en outnyttjad kapacitet för yteffektiva transporter