Skip to main content
DenCity hubb lång

Om projektet DenCity

Visionen att skapa lösningar för, och implementera yteffektiva transportlösningar som möjliggör hållbara och attraktiva städer var grunden till projektet DenCity som pågick under åren 2015 –2021.

DenCity startade 2015 när fem stycken aktörer gick samman och ansökte om medfinansiering för att utveckla sin gemensamma vision om att skapa lösningar för, och implementera yteffektiva transportlösningar som möjliggör hållbara och attraktiva städer. Projektidén beviljades medfinansiering genom Vinnovas program för Utmaningsdriven innovation och har därefter erhållit stöd för ytterligare två faser genom samma program.  

Ett brett konsortium från industri, samhällsaktörer och akademi deltog i projekt där de tillsammans utvecklat, testat och implementerat tjänster- och koncept. 

Under DenCitys första två faser var Frihamnen i Göteborg en utgångspunkt - en geografisk plats, med specifika förutsättningar, utmaningar och behov Frihamnen är ett tämligen litet, gammalt skeppsvarvsområde mitt i centrala Göteborg där visionen var en stadsdel med en blandning av verksamheter och boende – en liten stad i staden. Tillräckligt stor för att kunna, och behöva, inkludera alla samhällets nödvändiga funktioner inom ytan. Här var planen att bygga tätt och hållbart. Med utgångspunkt i visionen för Frihamnen, kunde utmaningar och behov från olika aktörsperspektiv identifieras - “Mobilitet för både människor och gods – en delad infrastruktur”. Fem olika typer av lösningar identifierades, och samtliga hör ihop i Dencity-systemet. De kompletterande transportlösningarna tar ett unikt grepp på den urbana transportkedjan. Utgångspunkten i exemplet Frihamnen fick inför projektets tredje fas ändras då tidplanerna inte synkade. Demonstrationen av lösningarna genomfördes istället på andra platser. Frihamnen hade dock tjänat väl som exempel under de två första faserna för att förstå utmaningarna i stadsutvecklingen och invånarnas behov. Du kan läsa mer om Lärdomarna från de olika lösningarna här

Sopbil avalon

Lärdomar - Vilka är DenCitys framgångsfaktorer och rekommendationer?

Visionen att skapa lösningar för, och implementera yteffektiva transportlösningar som möjliggör hållbara och attraktiva städer var grunden till projektet DenCity som pågick under åren 2015 –2021. Klicka dig vidare för att ta del av framgångsfaktorer och rekommendationer för respektive lösning.